Priamy výber

Obchodné zastúpenia

Pri výbere projektu sa môžete bezplatne poradiť v 40 pobočkách

viac

Ako začať stavbu rodinného domu

 
Ako začať - stavbu rodinného domu 1. STAVEBNÉ POZEMKY PRE RODINNÉ DOMY

Výber stavebného pozemku pre rodinný dom je najdôležitejšie rozhodnutie, ktoré bude musieť budúci stavebník urobiť, preto je potrebné tomuto kroku venovať náležitú pozornosť. Je potrebné si uvedomiť, že si nevyberáme len pozemok, ale súčasne aj miesto, kde budeme žiť možno aj celý život.Rodinný dom Bungalov 1375 od Euroline

V prvom rade si musíme ujasniť, aký rodinný dom vlastne chceme na ňom postaviť. Potom nasleduje vytipovanie vhodných lokalít s ohľadom na dochádzku do zamestnania,
dochádzku detí do školy, záujmové krúžky, športové tréningy, dosah MHD, dostupnosť služieb, obchodov, zdravotníckych služieb apod..

Najmenšie stavebné pozemkyod 300 - 400 m2 a sú určené hlavne na radovú zástavbu. Min. šírka takejto parcely, ktorá umožňuje solídne dispozičné riešenie budúceho rodinného domu je od 6,5 m s tým, že dom bude navrhnutý na celú šírku parcely.

Veľkosť stredných parciel sa pohybuje od 400 - 800 m2 a sú vhodné na výstavbu menších samostatne stojacich rodinných domov, prípadne dvojdomov. Min. šírka takejto parcely je 16m. Všeobecne a zjednodušene môžete na šírku stavebnej parcely použiť vzorec: Šírka uvažovaného rodinného domu + 3 m na každú stranu.

Plošná výmera veľkých parciel okolo 1000 m2 a viac, odpovedá výstavbe väčších, prípadne viacgeneračných rodinných domov s bohatým zázemím v rekreačných plochách ako sú bazény, okrasné záhrady, poprípade tenisový kurt.

S veľkosťou stavebnej parcely nevzrastá len cena, ale aj ich náročnosť na údržbu. Z tohoto dôvodu je rozumné zvážiť veľkosť stavebnej parcely nielen z finančného hľadiska, ale aj časové zaťaženie spojené s nutnou údržbou.

Pri výbere stavebného pozemku pre rodinný dom hrá dôležitú úlohu aj správny tvar pozemku.
Najvhodnejší je obdĺžnikový v pomere strán 2:3, kde kratšia strana je orientovaná k prístupovej Rodinný dom Bungalov 1372 od Euroline
komunikácii. Nie zanedbateľným hľadiskom je orientácia stavebného pozemku na svetové strany. V tomto prípade je ideálne napojenie na komunikáciu od severu, čo nám umožní optimálne južné oslnenie väčšiny obytných miestností. V súčasnej dobe veľmi rýchleho globálneho otepľovania, kde 34 - 36 stupňové teploty nie sú v našich zemepisných šírkach žiadnou výnimkou, sa stále častejšie stretávame s názormi na východnú alebo západnú orientáciu obytných miestností. Vzhľadom na fakt, že rodinný murovaný dom má životnosť 100 - 200 rokov, stojí rozhodne
o tom uvažovať.

Ďalším aspektom pri výbere stavebného pozemku pre rodinný dom je svahovitosť terénu, ktorý hrá významnú úlohu vzhľadom na budúce finančné nároky. Rovinaté a mierne svahovité pozemky sú ideálnejšie na zakladanie. Svahovité pozemky je potrebné upravovať, budovať zložité oporné múry, terasy, suterén pod celým domom, čo niekedy neprimerane predraží celú výstavbu.

Vyhľadávanie stavebného pozemku pre rodinný dom

Pokiaľ sme si ujasnili všetky požiadavky na pozemok ako aj cenu , za akú sme ho ochotný kúpiť, môžeme sa pustiť do vyhľadávania. Doporučujeme dlhodobejšie sledovanie inzerátov - ponuky občianskej inzercie, realitných a developerských spoločností - v inzertných časopisoch alebo na internete napr. na stránkach: reality.sme.sk , reality.sk , reality.zoznam.sk , trh.sk , real.sk . V priebehu niekoľkých týždňov sa dostanete do "obrazu", čo sa ponúka, v akých lokalitách a v akých cenách.

Pozemok rozhodne doporučujeme kupovať cez realitnú kanceláriu a nie cez nejakých Rodinné domy Euroline - Vila 1153
sprostredkovateľov, kde sa Vám môže stať, že za pozemok síce zaplatíte, ale ho nekúpite.
Nedajte sa nachytať všakovakým supervýhodným ponukám, kde je potrebné ešte dnes zložiť zálohu. Je to dopredu na 99,99 % podvod. Pokiaľ pozemok kupujete na inzerát od fyzickej osoby, alebo od nesolídnej realitnej kancelárie, doporučujeme osobne ešte raz prezistiť deklarované vlastnosti pozemku a to najmä skutočné vlastníctvo. Prezistite si na katastrálnom úrade list vlastníctva (najlepšie v deň podpisu kúpnej zmluvy), ťarchy, vecné bremená a predkupné práva.

Orientujte sa radšej na solídne realitné kancelárie, ktoré majú (alebo by aspoň mali mať) prezistené o pozemku všetky informácie ohľadom výstavby, vlastníctva, infraštruktúry. Solídnu realitnú kanceláriu rozpoznáte podľa kladných referencií, dĺžky pôsobenia na trhu a podľa toho, či je členom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska - NARKS , ktorá kontroluje dodržiavanie dohodnutých pravidiel svojich členov.

Ďalšou možnosťou kúpi stavebného pozemku pre rodinný dom je kúpa od developerskej Rodinný dom Bungalov 1384 od Euroline
spoločnosti, ktorá v určitých lokalitách organizuje sústredenú výstavbu. Oproti nevýhode hromadnej výstavby poskytuje v drvivej väčšine výhodu zasieťovania, čo ušetrí nemalé starosti
s veľakrát neriešiteľnými problémami. Pozor na developerské spoločnosti, ktoré ponúkajú veľmi výhodné pozemky, ale vyhradzujú si výstavbu rodinných domov za zahmlených a nejasných podmienok. Je dosť pravdepodobné, že v konečnom dôsledku ten pozemok nebude až taký výhodný, ale skôr naopak. 

2. INŽINIERSKE SIETE A KOMUNIKÁCIE

Hlavným faktorom ovplyvňujúcim cenu stavebného pozemku je možnosť dostupného napojenia na inžinierske siete s dostatočnými kapacitami, a to hlavne elektrina a ďalej podľa miestnych podmienok plyn, voda, splašková, dažďová kanalizácia, káblová TV, telefón. Najdôležitejšie sú elektrina a plyn. Voda sa väčšinou dá získať vŕtaním vlastnej studne a splašky sa dajú vypúšťať do izolovanej žumpy.

Mnohokrát v inzercii deklarované "VIS" všetky inžinierske siete nemusia spĺňať Vaše očakávania. Je potrebné od všetkých správcov sietí získať písomné súhlasy k napojeniu uvažovanej výstavby. Stáva sa, že elektrické vedenie ide popred parcelu ale súhlas nedostanete, lebo už nie je dostatočná kapacita, poprípade sa budete musieť napojiť vlastnou prípojkou 200 - 300 m alebo ešte horšie, na vlastné náklady vybudovať trafostanicu! Ešte pred inžinierskymi sieťami by ste sa mali presvedčiť, či sa v skutočnosti jedná o stavebný pozemok v súlade definície stavebného zákona, to znamená, že bude možné vôbec niečo postaviť a za akých podmienok, alebo s akými obmedzeniami. Nezabúdajte, nie každý pozemok je automaticky stavebný. Pokiaľ si všetky údaje dôkladne sami ešte raz nepreveríte, môže sa Vám stať, že sa stanete majiteľmi suverénne najdrahšej záhrady v širokom okolí. V prípade, že máte akékoľvek pochybnosti o možnosti výstavby rodinného domu podľa Vašich predstáv, alebo uvidíte niektoré inžinierske siete ako problematické, doporučujeme na kúpu pozemku uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej bude stanovené, že pozemok sa kúpi až po vydaní územného rozhodnutia. Na vydanie územného rozhodnutia nie je nutné, aby bol žiadateľ majiteľom pozemku, stačí súhlas majiteľa. Vydanie kladného územného rozhodnutia s umiestnením stavby bude podkladom pre uzavretie kúpnopredajnej zmluvy.

Prvá cesta musí viesť na miestny stavebný úrad, ktorého funkciu u nás od 1.1.2003 Rodinný dom Rustikal 407 od Euroline
vykonávajú mestské, miestne a obecné úrady. Tam sa zoznámite s územným plánom a jeho regulatívmi, ktorý Vám prezradí, či na Vami kupovanom pozemku bude možná výstavba rodinného domu a za akých podmienok. Keď už tam budete, doporučujeme sa poinformovať o plánovanej výstavbe v okolí, aby sa Vám náhodou nestalo, že za 5 rokov bude Váš rodinný dom
v strede sídliska
.

Pozemok, ku ktorému nie sú privedené inžinierske siete, sa ich výstavbou môže značne predražiť. Bohužiaľ sa stretávame s tým, že na tento fakt predávajúci akosi zabúdajú.

Ďalším a nemenej dôležitým faktorom pri kúpe stavebného pozemku je možnosť napojenia na verejnú komunikáciu.

A nakoniec, pre spokojný spánok, doporučujeme urobiť geologickú sondu a radonový prieskum. Stavba rodinného domu na navážke ako aj budovanie suterénu pod hladinou spodnej vody môžu nepredpokladane zvýšiť finančné nároky na samotnú výstavbu.

Pred kúpou stavebného pozemku neľutujte vynaložených nákladov a času na prezistenie všetkých okolností, ktoré by Vám mohli neprimerane zvýšiť náklady na výstavbu, prípadne neumožniť plánovanú výstavbu.

3. ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

V tejto sekcii Vás oboznámime ako postupovať pri vybavovaní povolenia výstavby rodinného domu. Aj keď doporučujeme túto bohužiaľ náročnú procedúru prenechať profesionálom z oblasti našich partnerov, pokúsime sa Vám v nasledujúcich riadkoch objasniť etapy postupnosti a priebeh tohto nie jednoduchého procesu.

Na vydávanie povolení spojených s výstavbou rodinného domu sú vytvorené stavebné úrady, Rodinný dom Bungalov 1078 od Euroline
ktorých funkciu u nás od 1.1.2003 vykonávajú mestské a obecné úrady. Základným zákonom pre výkon štátnej správy na stavebných úradoch je stavebný zákon č. 50/1976 Z.z . a jeho novela č. 237/2000 Z.z. platná od 1.8.2000 , ktorá priniesla niektoré pozitívne zmeny zjednodušenia tohoto procesu, a to hlavne pri jednoduchých stavbách možnosťou zlúčenia územného a stavebného konania. Pod jednoduché stavby spadajú prevažne aj rodinné domy.

Zlúčenie územného a stavebného konania je možné v tom prípade, ak podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území, to znamená, že idete stavať na pozemku, ktorý bol v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu. V tomto prípade môže stavebník podať ihneď žiadosť na zlúčené územné a stavebné konanie.

Žiadosť musí obsahovať: Meno, priezvisko, adresu stavebníka; miesto výstavby; termín predpokladaného zahájenia a dokončenia stavby; čísla parciel; druhy pozemkov; zoznam účastníkov stavebného konania a ich adresy; doklady o vlastníckych alebo iných právach k predmetnému stavebnému pozemku; situačný výkres s umiestnením stavby a zakreslenými prípojkami inžinierskych sietí , ktoré boli predtým prejednané a schválené ich správcami. Ďalej je nutné priložiť tri paré kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá bola vypracovaná oprávnenou osobou. Okrem uvedených dokumentov je potrebné priložiť ešte prehlásenie stavebného dozoru, že bude nad uvedenou stavbou vykonávať odborný stavebný dozor.

4. STAVEBNÉ POVOLENIE

Po preskúmaní žiadosti a dodaných príloh stavebný úrad oznámi zahájenie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom stavebného konania. Účastníkom konania sú: navrhovateľ (stavebník) a ďalšie fyzické alebo právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť navrhovanou stavbou dotknuté. Účastníkom konania je aj obec, v ktorej katastri sa navrhuje výstavba. Od nadobudnutia účinnosti novely stavebného zákona č. 237/2000 Z.z. je účastníkom stavebného konania aj projektant, ktorý spracovával projektovú dokumentáciu stavby.

Pokiaľ žiaden z účastníkov stavebného konania nemá proti navrhovanej výstavbe žiadne Rodinný dom Kompakt 601 od Euroline
pripomienky, stavebný úrad vydá "Stavebné povolenie". Až po nadobudnutí právoplatnosti (právnej moci) stavebného povolenia, môže stavebník začať s výstavbou rodinného domu. Vybavovanie uvedených náležitostí skrz náročnosť tohto procesu trvá po vydanie stavebného povolenia 1 - 3 mesiace (niekedy i viac) a preto je potrebné uvažovať s touto dobou pri plánovaní začiatku výstavby.

5. KOLAUDÁCIA RODINNÉHO DOMU

Dokončenú stavbu je možné riadne užívať iba po "Kolaudačnom rozhodnutí" , ktoré vydáva ten istý stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. "Kolaudačné konanie" zahajuje stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Bez súhlasu stavebného úradu a projektanta nie je možné robiť zmeny projektu počas výstavby. Pri kolaudácii stavebný úrad skúma, či bola stavba zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom povolení a s podmienkami územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
Rodinný dom Vila 1051 od Euroline

Vzorové tlačivá na žiadosti o územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudáciu a ďalšie,
nájdu naši zákazníci v "
Zákazníckom servise" alebo tu: http://www.nehnutelnosti.sk/informacie/
 
EUROLINE Slovakia s.r.o © 1995 - 2017 
 Created by SCR interactive 2017