Priamy výber

Obchodné zastúpenia

Pri výbere projektu sa môžete bezplatne poradiť v 40 pobočkách

viac

Financovanie stavby rodinného domu

 
Financovanie stavby rodinného domu

1. FINANCOVANIE STAVBY RODINNÉHO DOMU

Mať vlastnú strechu nad hlavou je iste snom mnohých z nás. Výstavba rodinného domu býva väčšinou najväčšia životná investícia. Od našich snov k realite vedie často strastiplná cesta hľadania finančných zdrojov Rodinný dom Bungalov 1383 od Euroline
a odhadovanie vlastných finančných možností. Prvou otázkou, ktorú si kladieme pri rozhodovaní
o investícii do rodinného domu je, či naše finančné možnosti budú na celý zámer postačovať. Málokto z nás dokáže celú čiastku uhradiť z vlastných prostriedkov. V prvom rade si musíme
dobre zrátať výšku vlastných zdrojov, ktoré máme k dispozícii a výšku mesačnej splátky, ktorú
sme schopní splácať. Každého veriteľa bude zaujímať bonita klienta. Bonita je spravidla považovaná za dostatočnú, keď po odrátaní mesačných splátok zostane ešte v rodinnom rozpočte min. 1 - 2 násobok životného minima rodiny. Ako ručenie za úver sa používa stavebný pozemok a samotná realizovaná stavba. Niekedy je potrebné ručiť ďalšou nehnuteľnosťou, prípadne ručenie ďalšími ručiteľmi.

Akú formu financovania výstavby rodinného domu zvoliť ?

Treba mať na pamäti, že získaním úveru zo stavebného sporenia a úveru zo ŠFRB na stavbu sa financovanie nekončí, ale naopak začína sa pravidelné mesačné splácanie úveru pod dobu niekoľkých rokov.

2. STAVEBNÉ SPORENIE Rodinný dom Optimal 838 od Euroline

Za zakladateľa stavebného sporenia je považovaný Georg Krapp, ktorý v Nemecku v roku 1921 inicioval vznik združenia, ktoré za príspevky svojich členov začalo stavať rodinné domy a byty. Kvôli nedostatku peňazí boli byty spočiatku prideľované losovaním, až po väčšom rozšírení idey stavebného sporenia začalo byť toto sporenie ponúkané bankami ako produkt, ktorý poznáme
aj teraz.

Stavebné sporenie je účelové sporenie pozostávajúce v prijímaní vkladov od účastníkov, v poskytovaní úverov účastníkom a v poskytovaní príspevkov (štátnej podpory) fyzickým osobám. Účastníkom stavebného sporenia môže byť fyzická alebo právnická osoba s trvalým pobytom na územé Slovenskej republiky. Stavebné sporenie je upravené zákonom č. 310/1992 Z.z. .

Na základe tohoto zákona poskytujú stavebné sporenie 3 bankové subjekty, ktoré sú oprávnené ponúkať produkt "Stavebné sporenie". Stavebné sporiteľne sú na Slovensku celkom tri. Bližšie informácie, poprípade uzavrieť zmluvu o stavebnom sporení, môžete získať na internetových stránkach jednotlivých spoločností. Rodinný dom Bungalov 1076 od Euroline

1. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
2. VÚB Wüstenrot, a.s.
3. ČSOB - Stavebná sporiteľňa, a.s.


3. HYPOTEKÁRNE ÚVERY

Hypotekárny úver je úver, ktorý sa poskytuje na investície do nehnuteľností na území SR a ktorý je zaistený záložným právom k nehnuteľnosti. Investíciou do nehnuteľnosti sa rozumie kúpa tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, výstavba novej nehnuteľnosti, alebo rekonštrukcia stavieb, údržba stavieb, splatenie skôr poskytnutého úveru alebo na získanie vlastníckeho podielu na nehnuteľnosti. 

Rodinné domy Euroline - Bungalov 1181Objektom hypotekárneho úveru môže byť napr. rodinný dom, byt do osobného vlastníctva (nie na prevod členského podielu družstevného bytu), chata, bytový dom, prevádzková budova, stavebný pozemok (za určitých podmienok) a ostatné podnikateľské objekty a jednoduché stavby.

Hypotekárne úvery poskytujú banky podľa zákona č. 483/2001 Zb. o bankách, ktoré majú zvláštne povolenie k vydávaniu hypotekárnych záložných listov, podľa zákona o dlhopisoch. potekárny úver zatiaľ nie je možné poskytnúť na hnuteľné veci ako automobil, nábytok, elektrotechnika apod.

Podmienky poskytovania hypotekárneho úveru : Rodinný dom Kompakt 800 od Euroline

  • Záujemca o hypotekárny úver musí predložiť potrebné doklady, a to najmä : doloženie výšky príjmov, stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu, položkový rozpočet stavby, výpis z katastra nehnuteľností, znalecký posudok zastavovanej nehnuteľnosti, vinkuláciu poistenia tejto nehnuteľnosti v prospech banky, poprípade vinkuláciu životného poistenia.
  • Požadované doklady sa u jednotlivých klientov, ako aj bánk môžu líšiť.
  • Základnou podmienkou poskytnutia hypotekárneho úveru je jeho zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, ktorá nie je ničím zaťažená.
  • Splatnosť hypotekárneho úveru je 4 - 30 rokov. Čím dlhšia je doba splatnosti úveru, tým nižšia je mesačná splátka . Optimálna doba na splácanie je asi 15 rokov, vtedy je najlepší pomer medzi výškou mesačnej splátky a rentabilitou úveru.

Úroky z hypotekárneho úveru môžu byť znížené o štátny príspevok, ktorý je každoročne schvaľovaný v štátnom rozpočte. Štátny príspevok sa poskytuje na hypotekárny úver najviac zo sumy 82.985,- EUR. Po odrátaní štátneho príspevku sa úrokové sadzby hypotekárnych úverov dostávajú nezriedka pod 5%, čo pri 7-10%-nom ročnom náraste cien stavebných materiálov a prác vysvetľuje populárnosť hypotekárnych úverov pri financovaní výstavby v posledných rokoch.
Na Slovensku má povolenie poskytovať hypotekárne úvery zatiaľ 8 bankových subjektov, a to:

1. Tatra banka, a.s.Rodinný dom Bungalov 1081 od Euroline
2. Všeobecná úverová banka, a.s.
3. Slovenská sporiteľňa, a.s.
4. ČSOB, a.s.
5. OTP Bank Slovensko, a.s.


4. ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

V zmysle štátnej bytovej politiky bol založený Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), ktorého úlohou je okrem iného aj podpora výstavby nových domov a bytov formou poskytovania úverov. Žiadateľ o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania musí splňať niekoľko podmienok.

Žiadateľ o podporu predkladá písomnú žiadosť. Pri rozhodovaní o poskytnutí podpory fond postupuje podľa poradia doručených žiadostí a po splnení všetkých podmienok poskytuje pôžičky až do vyčerpania sumy každoročne vyčlenenej na tento účel v štátnom rozpočte. Na poskytnutie podpory z prostriedkov fondu nie je právny nárok.

Rodinný dom Bungalov 1074 od Euroline
Podmienky poskytovania podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania legislatívne upravujú predovšetkým zákony: 
·         Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania z 15. mája 2013
·         Zákon č. 302/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
·         Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Na finančnom trhu existuje rada ponúk na financovanie bývania, či už v oblasti hypotekárnych úverov alebo stavebného sporenia. V rámci štátnej politiky rozvoja bývania môžu rodiny s nižšími príjmami dostať od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) výhodný úver.
 
Úvery zo ŠFRB sú určené pre menšie rodinné domy do 120 m2 podlahovej plochy vypočítanej podľa zákona 150/2013 Z.z. z 15.5.2013, paragraf 10 a pri bytoch do 80m2.

V prípade neposkytnutia podpory fond uvedenú skutočnosť oznámi žiadateľovi do 30 dní.
EUROLINE Slovakia s.r.o © 1995 - 2017 
 Created by SCR interactive 2017