Priamy výber

Obchodné zastúpenia

Pri výbere projektu sa môžete bezplatne poradiť v 40 pobočkách

viac

Rodinné domy EUROLINE - Projekty domov, bungalovy

PREVZATIE STAVBY A KOLAUDÁCIA

"Čo je najlepsie na stavani domu? Kolaudačná párty!"

PREVZATIE STAVBY A KOLAUDÁCIA

1.    PREVZATIE STAVBY RODINNÉHO DOMU


Prevzatie stavby rodinného domu by sa malo správne odohrať priamo na stavbe medzi investorom a dodávaterom. Určite by malo mať písomnú formu, tzv. "Protokol o odovzdaní stavby". V rámci tohto protokolu, obe strany popíšu aktuálny stav diela, prípadné vady a nedorobky s termínmi ich odstránenia, zapíšu stavy energií a odovzdajú všetky doklady (certifikáty materiálov, revízne správy, záručné listy, krúče, atd). Od okamihu podpisu na preberacom protokole preberá zodpovednosť za rodinný dom investor, preto by nemal zabudnúť na prepoistenie rodinného domu zo stavby na domácnosť.

2.    KOLAUDÁCIA


Dokončenú stavbu je možné riadne užívať iba po "Kolaudačnom rozhodnutľ', ktoré vydáva ten istý stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. "Kolaudačné konanie" zahajuje stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Bez súhlasu stavebného úradu a projektanta nie je možné robiť zmeny projektu počas výstavby. Pri kolaudácii stavebný úrad skúma, či bola stavba zrealizovaná podra projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom povolení a s podmienkami územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

TIP:    Vzorové tlačivá na žiadosti o územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudáciu a ďalšie nájdu naši zákazníci v Zákazníckom servise.

K žiadosti o kolaudáciu stavebník pripojí projektovú dokumentáciu opečiatkovanú v stavebnom povolení, všetky revízne správy, všetky tlakové skúšky a geometrické zameranie stavby do katastra. Pokial' boli v priebehu výstavby vykonané nejaké drobné zmeny oproti pôvodnému projektu, musí ku kolaudačnému konaniu predložiť aktuálne výkresy so zakreslenými zmenami a požiadať stavebný úrad o zmeny stavby pred ich dokončením. Na tieto zmeny si stavebník musí vyžiadať predchádzajúci súhlas u projektanta. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia, ktoré sa zasiela všetkým dotknutým orgánom a po nadobudnutí právoplatnosti, môže začať stavebník rodinný dom užívať. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia musí ešte stavebník požiadať stavebný úrad v mieste výstavby o vydanie súpisného čísla a o zbernú nádobu na komunálny odpad.

 


BENEFITY PRE VÁS:

 

 

Helpdesk

Bezpečnosť pre celú rodinuWWW.STAVEBNAPORADNA.SK

EUROLINE Slovakia s.r.o © 1995 - 2017 
 Created by SCR interactive 2017