Priamy výber

Obchodné zastúpenia

Pri výbere projektu sa môžete bezplatne poradiť v 40 pobočkách

viac

Realizácia stavby rodinného domu

 
Realizácie 1. VÝBER SPÔSOBU VÝSTAVBY RODINNÉHO DOMU

Ešte pred zakúpením projektovej dokumentácie si premyslite, aký spôsob realizácie rodinného domu si zvolíte.
Pokiaľ sa rozhodnete o výstavbu "na kľúč", doporučujeme objednať projektovú dokumentáciu v 6 - 8 vyhotoveniach "paré".

Rodinný dom Junior 527 od EurolineSpôsob výstavby rodinného domu je daný predovšetkým finančnými, časovými a odborne zdatnými možnosťami stavebníka. Pripúšťame, že pokiaľ je stavebník odborne zdatný, je možné
v prípade svojpomocnej výstavby ušetriť hlavne na cene stavebnej práce, ktorú by ináč stavebník musel zaplatiť stavebnej firme. Musí si byť vedomý toho, že pokiaľ nie je v tejto oblasti profesionálny remeselník a neovláda dokonale stavebné profesie, prevedie tieto práce s ďaleko vyššou časovou náročnosťou a v takomto prípade je nutné zvážiť, či si stavebník za túto dobu nezarobí viac peňazí v práci ako ušetrí. Aj tak sa stavebník nevyhne dielčím odborným dodávkam, ako sú elektrina, kúrenie, plyn apod. V takomto prípade berie na seba zodpovednosť neodborného prevzatia uvedených dodávok a nemá možnosť získať záruku za stavbu ako celok.

Hlavnou výhodou svojpomocnej výstavby je možnosť kedykoľvek stavbu prerušiť a reagovať tak pružne na možnosti jej financovania. Pokiaľ stavebník nie je odborne zdatný, alebo jeho pracovné zaťaženie nedovoľuje časté pracovanie na stavbe a naopak jeho možnosti financovania rodinného domu sú dobré, odporúčame dať postaviť dom stavebnej firme na kľúč. Tento spôsob samozrejme okrem vyššej ceny má aj niekoľko výhod. Zvyčajne rýchlu realizáciu výstavby, vyššiu kvalitu prevedenia odborných stavebných prác, možnosť získať záruku na celú stavbu, obvykle 32 - 60 mesiacov.

Ďalším v poslednej dobe najčastejším spôsobom realizácie stavby je kombinácia
týchto spôsobov, poprípade manažérskym spôsobom riadiť menšie subdodávateľské firmy Rodinné domy Euroline - Bungalov 1183
a remeselníkov od hrubej stavby až po ukončenie. V tomto prípade je nutný, pokiaľ nie ste odborník v oblasti, veľmi kvalifikovaný stavebný dozor, ktorý odsleduje kvalitu a prevezme
jednotlivé práce. Drvivá väčšina stavebných firiem, ktoré dnes ponúkajú stavbu na kľúč ju aj tak neurobia celú vlastnými zamestnancami a väčšinou všetky profesie objednávajú a nadsadia ich cenu tak, aby im zostala tzv. manažérska alebo zaobstarávateľská prirážka, ktorá sa pohybuje
od 10 - 20% a niekedy aj viac. Pokiaľ ste odborník, alebo máte výborný stavebný dozor, máte dostatok času a pevné nervy, tieto peniaze môžu byť Vaše.

  2. VÝBER STAVEBNEJ FIRMY

Po správnom výbere stavebného pozemku a výbere rodinného domu, stojíte pred treťou najťažšou úlohou,
a to je výber dodávateľa stavby na kľúč. V súčasnej dobe je nepreberné množstvo stavebných firiem, ktoré realizujú stavby rodinných domov, od veľkých stavebných spoločností, až po drobných živnostníkov, ktorí podnikajú na základe živnostenského listu.

Rodinný dom Linia 855 od EurolineNajvhodnejší spôsob je výber stavebnej spoločnosti na základe výberového konania. Naša spoločnosť Vám dodá viacero sád projektovej dokumentácie (paré) rodinného domu. Vybratým dodávateľom (min. trom), zašlite po jednom paré so žiadosťou o vypracovanie cenovej a termínovej ponuky na realizáciu rodinného domu na kľúč. V ponuke žiadajte uviesť nielen cenu a konečný termín, ale aj platobné podmienky a čo je veľmi dôležité, ponúkanú záruku za celé dielo. V súčasnosti sa záruky solídnych firiem pohybujú medzi 36 - 60 mesiacmi. Firma, ktorá Vám bude ponúkať záruku 18 mesiacov má asi problémy s kvalitou prevedených stavebných prác. Pozor na najnižšie cenové ponuky, veľmi často sa stáva, že firma, ktorá je v problémoch dá najnižšiu cenovú ponuku, ktorú potom nedodrží, alebo dielo nedokončí, čo Vám prinesie nemalé problémy. Je veľmi praktické si s ponukou vyžiadať od stavebnej firmy referencie na všetky stavby, ktoré realizovala za posledné 2 roky (solídna firma s tým nebude mať problém) a námatkovo sa porozprávajte s minimálne troma predchádzajúcimi stavebníkmi , ako boli spokojní so stavebnou firmou pri výstavbe svojho rodinného domu. Uvidíte, že v mnohých prípadoch budete počuť pravý opak toho, čo Vám sľuboval zástupca firmy. Nebuďte však sklamaný, solídnych stavebných spoločností je dnes už dostatok, preto výberu stavebnej spoločnosti treba venovať patričný čas. Preverte si z čo najviac zdrojov solídnosť stavebnej spoločnosti, jej momentálnu finančnú situáciu, počet stálych zamestnancov a prípadne dobu pôsobenia na trhu. S firmou, ktorá pôsobí 5 rokov na trhu, ale za ten čas už trikrát menila názov a IČO, asi nebude všetko v poriadku. Firma, ktorá v platobných podmienkach vyžaduje zálohu viac ako 50% a nemusí to byť dodávateľ celej stavby na kľúč, ale subdodávka niektorých menších dodávok, má väčšinou zlé skúsenosti s kvalitou svojej práce, lebo väčšinou jej zákazníci zrejme nechcú doplatiť, preto si už zálohou chcú vykryť aspoň svoje priame náklady.

Každá solídna stavebná firma už dnes stavia za svoje peniaze a po určitých etapách vyfaktúruje prestavané práce. Faktúra musí obsahovať nielen konečnú cenu, ale aj podrobný súpis vykonaných prác, podpísaný stavebným dozorom. Etapy jednotlivých prác a cenu za každú etapu je potrebné dohodnúť v zmluve o dielo. Najlepšie je dohodnúť etapy podľa jednotlivých fáz výstavby rekapitulácie rozpočtu ako napr.: zemné práce, základy, zvislé konštrukcie prízemia, vodorovné konštrukcie nad prízemím, zvislé konštrukcie poschodia, krov, atď. Stavebná spoločnosť, ktorí stavia za svoje peniaze, preukazuje solventnosť. Pokiaľ ste si vybrali stavebnú spoločnosť vo výberovom konaní, venujte pozornosť spísaniu riadnej zmluvy o dielo, kde je nutné presne špecifikovať predmet diela najlepšie rozsiahlou prílohou, kde sú podrobne špecifikované všetky položky, ktoré sa týkajú predmetu diela. Aby zbytočne nedochádzalo k rozporom čo bolo a čo nebolo predmetom zmluvy, ešte lepšie je dať do prílohy projektovú dokumentáciu, ktorá obsahuje všetky materiály, technické postupy ako aj riešenia všetkých detailov.

Veľmi častým obchodným trikom nesolídnych stavebných spoločností je, že Vám vypracujú
položkový rozpočet, ktorý dajú ako prílohu predmetu zmluvy o dielo. Myslíte si , že cena Rodinný dom Dominant 440 od Euroline
je výborná , je tam položkový rozpočet , všetko je v poriadku. Vyberiete si túto firmu, no nakoniec zistíte, že sa objavujú stále ďalšie a ďalšie práce, ktoré stavebná spoločnosť akosi zabudla
dať do položkového rozpočtu, alebo táto položka z nekompletného projektu nebola dostatočne jasná, tak ju tam nedali. No nakoniec Vám firma doúčtuje všetky položky, ktoré neboli
v položkovom rozpočte, čiže v predmete zmluvy a Vy zistíte, že tá výborná cena je v skutočnosti najvyššia
zo všetkých ponúk výberového konania. Ďalším trikom veľmi často používaným, sú práce navyše. Určite sa počas realizácie každej stavby vyskytnú. Je potrebné uviesť do zmluvy , že cena za práce navyše sa dohodne dopredu písomným spôsobom dodatkom k zmluve, až potom sa môžu realizovať. Pokiaľ to neurobíte, nebudete sa stíhať čudovať, ako stavebná spoločnosť bude faktúrovať práce navyše.

 Veľmi dôležité je presne špecifikovať spôsob odovzdania a prevzatia diela, odstránenie prípadných vád a nedorobkov , uviesť reklamačnú lehotu a presný spôsob realizácie reklamácií, vrátane času odozvy. V zahraničí je bežný spôsob poslednú splátku cca 5 - 10% uložiť na bankový akreditív po dobu garancie stavby a v prípade oprávnenej reklamácie a nenastúpenia na opravu v dohodnutom čase, môže majiteľ objednať inú firmu na odstránenie závady a banka ju po predložení dokladov vyplatí zo zadržanej sumy. Pokiaľ sa nevyskytnú žiadne reklamácie, banka po uplynutí garancie poukáže celú sumu na účet stavebnej firmy. U nás sa s takýmto solídnym prístupom riešenia reklamácií stretávame bohužiaľ len zriedkavo.

Tak isto netreba zabudnúť zahrnúť do zmluvy, kto bude znášať poplatky za stavebný prúd Rodinný dom Kompakt 504 od Euroline
a vodné ako aj poistenie stavby. Zmluva o dielo môže mať veľmi veľa špecifík, preto je potrebné, aby ju vypracoval právnik, ktorý má v tejto oblasti prax. Bohužiaľ pri dnešnej vymožiteľnosti práva Vás žiadna akákoľvek dobrá zmluva nemusí zachrániť od súdneho sporu,
ktorý aj keď za niekoľko rokov vyhráte, ešte nemusí znamenať, že máte vyhrané.
Preto je potrebné k zmluve o dielo , ako aj k výberu dodávateľa stavby pristupovať maximálne zodpovedne.

Domy na kluc EurolineEuroline Slovakia ponúka aj výstavbu domov na kľúč v Bratislave a okolí.
EUROLINE Slovakia s.r.o © 1995 - 2017 
 Created by SCR interactive 2017