Priamy výber

Obchodné zastúpenia

Pri výbere projektu sa môžete bezplatne poradiť v 40 pobočkách

viac

Rodinné domy EUROLINE - Projekty domov, bungalovy

VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

"Aj vybavovačky vás budú baviť - ak vďaka nim ušetríte!"

VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA


1.    ÚRADY


Tu vás chceme oboznámiť ako postupovať pri vybavovaní povolenia výstavby rodinného domu. Objasníme vám etapy postupnosti a priebeh tohto nie vel'mi jednoduchého procesu. Pokia!' sa chcete tomuto procesu vyhnúť, odporúčame ho prenechať profesionálom, ktorí túto činnosť vykonávajú v rámci živnostenského oprávnenia. Pokiar ste odborne zdatný a nerobí vám problémy komunikácia na úradoch, môžete si podl'a tohto postupu vybaviť stavebné povolenie sám a ušetrite niekol'ko stoviek eur.

Na vydávanie povolení spojených s výstavbou rodinného domu fungujú stavebné úrady, ktorých funkciu u nás od 1.1.2003 vykonávajú  mestské a obecné úrady.

TIP:    Začnite tým, že váš navrhovaný dom zakreslíte do katastrálnej mapy s odstupovými vzdialenosťami  od susedných pozemkov a s jednoduchou  štúdiou navrhovaného domu navštívte susedov vedl'ajších pozemkov. Požiadajte ich, aby vám s navrhovaným domom svojím podpisom dali súhlas na zakreslenie do katastrálnej mapy. Tieto vopred získané súhlasy vám ušetria vera možných komplikácií, ktoré by mohli nastať s výstavbou
v budúcnosti.


2.    ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE


Pre rodinné domy, ktoré nespadajú pod jednoduché stavby (väčšie poschodové rodinné domy s plochou strechou), musí stavebník požiadať o územné rozhodnutie. Územné rozhodnutie je rozhodnutie o možnosti postavenia rodinného domu na konkrétnej parcele. Všetky prízemné rodinné domy do 300 m2, alebo aj poschodové domy s podkrovím, spadajú pod jednoduché stavby. Pri jednoduchých stavbách je možnosť zlúčenia územného a stavebného konania.

Zlúčenie územného a stavebného konania je možné v tom prípade, ak sú podmienky umiestnenia stavby jednoznačné vzhl'adom na pomery v území, čo znamená, že idete stavať na pozemku, ktorý bol v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu  bytovú výstavbu. V tomto prípade môže stavebník podať ihneď žiadosť na zlúčené územné a stavebné konanie.

Žiadosť musí obsahovať:

Meno, priezvisko, adresu stavebníka, miesto výstavby, termín predpokladaného zahájenia  a dokončenia stavby, čísla parciel, druhy pozemkov, zoznam účastníkov stavebného konania a ich adresy, doklady o vlastníckych alebo iných právach k predmetnému stavebnému pozemku, situačný výkres s umiestnením stavby a zakreslenými prípojkami inžinierskych sietí, ktoré boli predtým prerokované a schválené ich správcami.

Ďalej je nutné priložiť dve paré kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá bola vypracovaná oprávnenou osobou. V prípade, ak ide o rodinný dom, ktorý plánujete postaviť svojpomocne, je potrebné priložiť ešte prehlásenie stavebného dozoru, že bude nad uvedenou stavbou vykonávať odborný stavebný dozor.
 

3.    STAVEBNÉ POVOLENIE


Po preskúmaní žiadosti a dodaných pn1oh stavebný úrad oznámi zahájenie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom stavebného konania. V prípade, že podaná žiadosť nebude úplná, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil. Pokial' žiadosť nedoplní v predpísanom rozsahu a v dohodnutej lehote, môže stavebný úrad stavebné konanie pozastaviť.

Účastníkom konania sú:

stavebník, susedia, ktorých predchádzajúci súhlas s navrhovanou výstavbou pripojil
k žiadosti o stavebné povolenie, dotknutí správcovia sietí, ako sú plynári, vodohospodári a elektrikári. Účastníkom konania je aj obec, v ktorej katastri sa navrhuje výstavba
a účastníkom je aj projektant, ktorý projektoval rodinný dom.

Pokial' žiaden z účastníkov stavebného konania nemá proti navrhovanej výstavbe žiadne pripomienky,  stavebný  úrad vydá do 30-tich dní stavebné  povolenie.  Proti tomuto stavebnému povoleniu môžu ešte účastníci stavebného  konania podať do 15 dní námietky.  Pokial' nepodajú námietky,  stavebné  povolenie  nadobudne  právoplatnosť  a stavebník  môže začať s výstavbou rodinného domu. Vybavovanie  stavebného  povolenia je  náročný proces, ktorý trvá aj niekol'ko mesiacov, a preto je potrebné uvažovať s touto dobou už pri plánovaní začiatku výstavby.

Stavebné povolenie má platnosť 2 roky, a do tejto doby je stavebník povinný začať s výstavbou rodinného domu.

4.    POPLATKY A POKUTY


K podaniu žiadosti o stavebné povolenie sa platia stavebnému úradu správne poplatky vo výške asi 50 eur. Stavebné povolenie je pre stavebníka záväzné. Počas výstavby nemôže robiť zmeny projektu- nemôže zväčšovať, alebo zmenšovať dom, ani meniť sklon strechy či osadiť rodinný dom inak, než bol schválený v stavebnom povolení. Musí tiež dodržať odstupové vzdialenosti od susedov.

Pokial' stavebník zmenil rodinný dom oproti stavebnému povoleniu, dopustí sa priestupku a môže byť potrestaný pokutou až do výšky 829 eur. Ak by začal stavať bez stavebného povolenia, môže dostať pokutu až do 33 193 eur a môže mu byť nariadené odstránenie rodinného domu na vlastné náklady.

5.    ZÁKONY, PREDPISY A ŽIADOSTI


S procesom vybavovania stavebného povolenia súvisia nasledujúce predpisy:
Zákon č. 50/1976 Zb. -Stavebný zákon, Vyhláška č. 453/2000 Zz., ktorá hovorí najmä o obsahu projektovej dokumentácie, Vyhláška č. 532/2002 Zz., ktorá hovorí o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Všetky tieto zákony
a vyhlášky môžete nájsť na bezplatnej internetovej stránke www.slov-lex.sk  .
 
Žiadosť o územné rozhodnutie Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní.BENEFITY PRE VÁS:

 

 

Časová náročnosť

PoplatkyWWW.STAVEBNAPORADNA.SK


EUROLINE Slovakia s.r.o © 1995 - 2017 
 Created by SCR interactive 2017