Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Legislatíva týkajúca sa dotácií pre rodinné domy A0 je na svete

Legislatíva týkajúca sa dotácií pre rodinné domy A0 je na svete

13.06.2019

Obrázok

Iste si viacerí spomínate na článok, v ktorom sme vás prvýkrát informovali o dotáciách určených pre rodinné domy zaradené do energetickej triedy A0. V príspevku sme uviedli, že legislatíva by mala vstúpiť do platnosti 1. mája 2019. Nuž a stalo sa.

Dňa 1. mája 2019 nadobudli účinnosť dokonca až dva všeobecne záväzné právne predpisy. Prvým z nich je zákon č. 96/2019, ktorý mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Druhým je netrpezlivo očakávaná Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 107/2019 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevkov a o náležitostiach žiadostí o poskytnutie príspevkov poskytovaných v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov (ďalej len „Vyhláška č. 107/2019 Z. z.“).

Vyhláška robí všetko jasným

Dôvod veľkého očakávania tohto právneho predpisu je prozaický. Vyhláška podrobnejšie upravuje podmienky pre získanie príspevku na zatepľovanie rodinných domov a podpory pre nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Vyhláška č. 107/2019 Z. z. zároveň upravuje konkrétnu výšku finančného príspevku na zateplenie podľa dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla obnovených stavebných konštrukcií alebo vymenených stavebných konštrukcií spĺňajúcich požiadavky pre ultranízkoenergetickú a nízkoenergetickú budovu.

Súčasťou Vyhlášky č. 107/2019 Z. z. sú žiadosti a vyžadované prílohy 

Náležitosti žiadosti o príspevok na zateplenie rodinného domu sú uvedené vo vzore žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v prílohe č. 1, náležitosti žiadosti o príspevok na rodinný dom A0 sú uvedené vo vzore žiadosti o poskytnutie príspevku na rodinný dom v prílohe č. 2 vyhlášky. Vo vyhláške sú samozrejme uvedené aj všetky požadované prílohy a vzor čestného vyhlásenia žiadateľa.

Podmienky poskytnutia príspevku pre rodinné domy A0 v kocke

Predpokladá sa, že vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie č. N1/2019 prebehne v auguste 2019. Ak teda máte záujem práve o takúto dotáciu, sledujte webovú stránku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Výška príspevku je pri splnení zákonných podmienok 8 000 eur. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku na rodinný dom sú špecifikované v nižšie uvedených bodoch:

  • Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné poskytnúť na nové rodinné domys takmer nulovou potrebou energie, ktorých právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo vydané po 31. decembri 2014.
  • Obalové stavebné konštrukcie (obvodový plášť, strešný plášť, vonkajšie otvorové konštrukcie, vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom) musia vyhovovať požiadavkám kladeným na výstavbu budov od roku 2021.
  • Rodinný dom sa musí nachádzať na území Slovenskej republiky, má celkovú podlahovú plochu najviac 200 m2 a je výhradne využívaný na bývanie (na jeho adrese nie je zapísané sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby).
  • Na obstaranie rodinného domu nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a na dom nebol poskytnutý príspevok na základe žiadosti podanej v predchádzajúcich výzvach.

Tip: V ponuke rodinných domov EUROLINE nájdete desiatky projektov zaradených do energetickej triedy s globálnym ukazovateľom A0.


Celé znenie Vyhlášky si môžete prečítať kliknutím tu.

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
28
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1200
Ponúkaných domov
34000
Realizovaných projektov