Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Staviate nový dom. A čo na to susedia?

Staviate nový dom. A čo na to susedia?

20.06.2022

Obrázok

Budovať dobré susedské vzťahy môže byť občas náročné. Najmä, ak plánujete stavať nový dom, nadstavovať či prerábať starý a budúce zmeny, ktoré ovplyvnia možnosti využitia susedného pozemku. Pozrite sa, aké sú v tomto prípade vaše práva a povinnosti.

Aj sused je účastník správneho konania

Na to, aby v podobných situáciách susedské vzťahy utrpeli čo najmenšiu ujmu, máme k dispozícii zákon, ktorý v tejto oblasti určuje pravidlá. Mali by ste sa totiž na vec pozrieť aj z druhej stránky. Nezatienite plánovanou výstavbou susedov dvor, neoberiete ho o súkromie alebo mu neznemožníte ďalšiu výstavbu na jeho pozemku niekedy v budúcnosti? 

Práve kvôli uvedenému sa aj susedia po tom, ako sú zo strany stavebného úradu informovaní o plánoch budúceho stavebníka, stávajú účastníkmi správneho konania. Takisto by ste nemali zabúdať, že každý účastník konania má právo nahliadnuť do projektovej dokumentácie, ktorú predložil so žiadosťou. Rovnako má právo klásť k danému projektu otázky, uvádzať pripomienky alebo podávať námietky.

Tip: Všetko, čo potrebujete vedieť o hrubej stavbe

Ako postupovať pri plánovaní výstavby

Pri zásadnejších stavebných zmenách na svojom pozemku je potrebné si podať žiadosť o stavebné povolenie. Následne zašle príslušný stavebný úrad účastníkom informáciu o začatí stavebného konania. Medzi účastníkov konania patria najmä projektant a stavebný dozor, ale tiež susedia a každý, kto je budúcou stavbou dotknutý. Nezabúdajte, že susedmi sa nemyslia len bezprostrední susedia. Pokiaľ sa výstavba (napríklad svojou výškou) dotkne aj vzdialenejších susedov, stávajú sa účastníkmi konania aj oni. O tom, kto bude zahrnutý medzi účastníkov, rozhoduje stavebný úrad.

Stavebné konanie obvykle začína územným konaním, v ktorom sa rozhoduje o umiestnení stavby na pozemku, jej proporciách, ale aj účele. Každý účastník konania má právo nahliadnuť do projektovej dokumentácie. Práve počas územného konania je potrebné vzniesť všetky pripomienky a námietky. Tu je priestor na ujasnenie si všetkých problematických bodov. V tejto fáze by ešte nemal byť problém projekt upraviť tak, aby boli všetky zúčastnené strany spokojné. I keď to na pohľad vyzerá priam ideálne, prax je veľakrát iná. Akokoľvek, susedia by sa mali vedieť dohodnúť už na začiatku. Žijú predsa v bezprostrednej blízkosti a vzájomné dobré vzťahy sú predsa nadovšetko.

Čo je potrebné pri stavbe dodržať

Podmienky, ktoré musíte pri stavbe dodržať, ustanovuje stavebný zákon a nadväzujúce vyhlášky. Ide predovšetkým o umiestnenie stavby na pozemku, ale aj minimálne vzdialenosti od hraníc pozemku. Platí tiež, že dom musí byť umiestnený tak, aby zodpovedal danému prostrediu a architektúre oblasti. Zachované musia byť tiež odstupy medzi jednotlivými stavbami, hygienické požiadavky, požiadavky civilnej ochrany a požiarnej bezpečnosti, ako aj požiadavky na pohodu bývania.

Ďalšie podmienky pri výstavbe:

  • Stavba musí byť v súlade s územným plánom daného mesta či obce. 
  • Ak stavbu umiestnite na hranici pozemku, nesmie trvalo obmedzovať využívanie susedného pozemku na daný účel. 
  • Stavba nesmie v budúcnosti obmedziť možnosti zastavania susedných pozemkov (hlavne pri úzkych a nepravidelných parcelách).
  • Vzájomná vzdialenosť medzi rodinnými domami nesmie byť menej ako 7 m. Rodinné domy musia byť od spoločných hraníc pozemkov vzdialené najmenej 2 m.
  • V stiesnených územných podmienkach môže byť vzdialenosť medzi rodinnými domami znížená až na 4 m (pokiaľ na stenách ležiacich oproti sebe nie sú okná obytných miestností). 
  • V stiesnených územných podmienkach sa nevyžaduje ani dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov. 
  • Priečelia budov s oknami do obytných miestností musia byť minimálne 3 m od okraja pozemnej komunikácie (neplatí pre budovy v medzerách radovej zástavby).

Ako môže sused ovplyvniť stavebné konanie a realizačné práce

Povedzme, že ste splnili všetky podmienky a susedia so všetkým súhlasia. V takom prípade nasleduje stavebné konanie, o ktorom sú opäť informovaní všetci účastníci konania. Pri ňom sa predkladá už detailnejší projekt a účastníci majú opäť možnosť nahliadnuť do projektovej dokumentácie, podávať námietky, pripomienky, atď. 

Ak sa splnia všetky zákonom stanovené požiadavky, vyriešia sa pripomienky, prípadne sa urobia patričné zmeny a úpravy, nasleduje vydanie stavebného povolenia. To obsahuje podmienky, týkajúce sa napríklad vstupu na pozemok, odstraňovania stavebného odpadu, zaistenia bezpečnosti stavby a jej vplyvu na okolie.

Určité povinnosti má však voči vám aj sused. Ak si to napríklad okolnosti stavby vyžadujú, sused vám musí umožniť vstup na svoj pozemok, samozrejme, len na nevyhnutný čas a za vopred stanovených podmienok. Ak by počas toho došlo k poškodeniu susedovho pozemku, ste ako stavebník povinný uviesť pozemok do pôvodného stavu, prípadne mu škodu nahradiť.

Tip: Základová doska tvorí základ rodinného domu. Aká je jej úloha a aké ponúka výhody?

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov