Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Zákaznícka zóna

Zákaznícka zóna

Obecné úrady

prezent obrázok

Činnosti ktoré ma vykonávať obecný úrad:

 • Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.
 • Obecný úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh obecného zastupiteľstva, ním zriadených orgánov a starostu.
 • Obecný úrad vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva, obecnej rady a rozhodnutia starostu.

Na stavebnom úseku môže úrad zabezpečovať:

 • vykonávanie štátneho dozoru v oblasti životného prostredia vo všetkých výrobných odvetviach včítane navrhovania postupov a opatrení na odstraňovanie nedostatkov
 • územné konania a vydávanie územného rozhodnutia - povoľovanie zmeny právoplatného rozhodnutia - vydávanie stavebných povolení
 • povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením
 • rozhodovanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
 • povoľovanie terénnych úprav
 • vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, predčasné užívanie stavby vydávanie rozhodnutia dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydávanie súhlasu na začatie prevádzky
 • povoľovanie zmeny v užívaní stavby
 • nariaďovanie údržby stavby a terénnych úprav
 • nariaďovanie nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách
 • dodatočné povoľovanie stavby a ich zmeny a terénne úpravy
 • prejednávanie priestupkov fyzických osôb a ukladanie sankcií
 • prejednávanie správnych deliktov právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladanie sankcií
 • vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebného zákona
 • zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dozoru
 • odstraňovanie stavieb
 • vyvlastňovacie konanie
 • podateľňa pre stavebný úrad
 • riešenie sťažností a podnetov

Aktuálny zoznam obecných úradov na portály: http://www.statnasprava.sk/sk/stsp/ciselniky.nsf/i/d0003

Obecné úrady - okresy

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
28
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1200
Ponúkaných domov
34000
Realizovaných projektov