Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Zákaznícka zóna

Zákaznícka zóna

Poistenie

 Poistenie nehnuteľností

Človek počas života vníma rôzne hodnoty z ktorých si najviac váži zdravie, v neposlednom rade aj majetok ktorý mu zabezpečuje určitý komfort ako ostať zdravý. Tento nenápadný nástroj rovnováhy je krehký a môže ho narušiť riziko, až v takej miere že vinou nepredvídateľnej živelnej udalosti či iných ľudí môžeme prísť o to, čo má pre nás nielen finančnú hodnotu v podobe majetku, ale k čomu máme i vzťah. Po extrémoch počasia, ktoré postihli už aj Slovensko sa čoraz častejšie presviedčame, že i na našom území môžeme počítať s prípadmi, o ktorých sme doteraz len čítali alebo sme ich zaznamenali v televíznom spravodajstve. Na zmiernenie ich následkov a náš kľud je určené poistenie majetku.

Je určené aj pre Vás?

Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, mali by ste pamätať nielen na byt a jeho vybavenie, ale i na stavbu, pretože v dôsledku živelnej udalosti môžete prísť o to, čo ste roky budovali. Poistenie stavieb je určené práve vlastníkom bytov a rodinných domov.

Aké druh poistenia si zvoliť?

Na slovenskom poistnom trhu poisťovne ponúkajú dva základné produkty, ktorými môžeme pokryť veľkú časť rizík ohrozujúcich náš majetok. Sú to predovšetkým poistenie hnuteľných vecí v byte, tzv. poistenie domácnosti, a poistenie nehnuteľností, a to nielen rodinných domov, ale i bytov v osobnom vlastníctve. Tieto dve základné poistenia možno doplniť o ďalšie poistenie, napríklad o poistenie stavebných úprav v byte.

Čo môže byť predmetom poistenia?

Poistením stavby môže byť poistený byt alebo nebytové priestory, rodinné domy, obytné domy, rekreačné budovy, garáže, vedľajšie a prevádzkové budovy, ploty a ohradové múry, ktoré vlastníte.

Čo zahŕňa poistenie?

Stavbu možno poistiť pre prípad poškodenia alebo zničenia živelnými udalosťami – to znamená, že vznik práva na poistné plnenie nastane vtedy, keď stavba bola poškodená alebo zničená požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku, víchricou, povodňou alebo záplavou, ľadovcom, náhlym zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosúvaním alebo zrútením lavín, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov a zemetrasením;

ďalej možno stavbu poistiť pre prípad poškodenia alebo zničenia, ktoré môžu spôsobiť voda unikajúca z vodovodných zariadení, z prívodného alebo odvádzacieho potrubia týchto zariadení, kvapalina alebo para unikajúca z vykurovacích zariadení alebo solárnych systémov, pretlak kvapaliny alebo pary či zamrznutie vody v potrubí; pre prípad poškodenia alebo zničenia inými náhodnými udalosťami, napr. nárazom dopravných prostriedkov, poškodením budovy ťarchou snehu alebo námrazy.

S poistením stavieb možno dohodnúť aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá je spôsobená inému a poistený zodpovedá za ňu ako vlastník budovy. Proti uvedeným rizikám je možné poistiť budovu už vo výstavbe, pričom do troch rokov od vydania stavebného povolenia je poistený aj stavebný materiál nachádzajúci sa na stavenisku.

Aké sú nároky z poistenia?

Poistenie sa uzatvára na novú cenu, t. j. pri poškodení alebo zničení stavby bude vyplatená suma zodpovedajúca nákladom na opravu alebo znovuzariadenie stavby, a to toho istého druhu, rozsahu a kvality v danom mieste, bez odrátania opotrebenia, až do výšky dohodnutej poistnej sumy. Poisťovňa poskytne plnenie vlastníkovi poistenej stavby. Poistné plnenie pri plotoch a ohradných múroch je v časovej cene, pod ktorou sa rozumie nová cena znížená o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia stavby.

Financovanie bývania a poistenie

V súčasnosti mnoho občanov na Slovensku využíva na zlepšenie podmienok svojho bývania aj prostriedky zo stavebného sporenia, úveru alebo hypotekárneho úveru. Finančné inštitúcie, ktoré ich poskytujú, vyžadujú zabezpečenie úveru, v mnohých prípadoch i vinkulovaním poistenia stavby v prospech peňažného ústavu. Takýmto spôsobom chcú mať istotu, že sa im v prípade nepredvídateľnej udalosti vrátia ich financie prostredníctvom poisťovní. V takomto prípade sa postupuje podľa dohôd medzi poisteným a príslušným peňažným ústavom. Ďalšou možnosťou je využitie výhod spolupráce niektorých bánk a poisťovní, ktoré klientom ponúkajú spoločné produkty s výhodnejšími podmienkami poskytovania úverov a poistenia.

Kontakty

Ak ste sa rozhodli pre poistenie svojho majetku, vyberte si z ponuky viacerých poisťovní, porovnajte a vyberte si pre vás najvýhodnejšie krytie a podmienky. Adresár poisťovní na slovenskom trhu, ktoré sú členmi Slovenskej asociácie poisťovní. Na špecifické otázky vám odpovedia školení poistní poradcovia každej poisťovne, ktorá ponúka poistenie majetku. Odporúčame vám dôkladne si preštudovať poistné podmienky a nechať si vysvetliť všetko, čo vás v súvislosti s poistením zaujíma. Len tak predídete nedorozumeniam a s poistením majetku budete úplne spokojní.


Zoznam poisťovní:

Poisťovňa Alianz Poisťovňa DAS Poisťovňa Generali Komunálna poisťovňa  Poisťovňa Kooperatíva  Poisťovňa slovenskej sporiteľne Poisťovňa Uniqa Union poisťovňa Poisťovňa Wűstenrot ČSOB poisťovňa Poisťovňa OTP Garancia

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov