Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Zákaznícka zóna

Zákaznícka zóna

Kupujete stavebný pozemok a neviete ako treba urobiť vklad do katastra nehnuteľností alebo zriadiť vecné bremeno prechodu cez Váš stavebný pozemok? Môžete použiť vzorové zmluvy, ktoré môžete vyplniť na počítači, alebo si ich vytlačiť. 

Zoznam vzorových zmlúv:

KÚPNA ZMLUVA (na pozemok) uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v neskorších zneniach 

NÁVRH NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA DO KATASTRA 

ZMLUVA O DIELO na dodávku stavby uzavretá podľa §§ 631 - 656 Občianskeho zákonníka 

ZMLUVA O DIELO (na stavebné práce) uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

PRÍKAZNÁ ZMLUVA na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva uzatvorená podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka 

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA BÝVANIA A UŽÍVANIA NEHNUTEĽNOSTI v zmysle § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v neskorších zneniach

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
28
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1200
Ponúkaných domov
34000
Realizovaných projektov