Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Zákaznícka zóna

Zákaznícka zóna

V tejto sekcii sme Vám pripravili zoznam záväzných technických stavebných noriem, ktoré platia pri výstavbe rodinného domu. V prípade, že máte o ne záujem, môžete si ich objednať v Slovenskom ústave technickej normalizácie na adrese: www.sutn.gov.sk. 

Zoznam noriem:

* STN 33 0110/:2000 - Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov. 
* STN 33 0125/:1979 - Elektrotechnické predpisy. Menovité prúdy. 
* STN 33 0300/:2001 - Prostredia pre elektrické zariadenia. Určovanie vonkajších vplyvov. 
* STN 33 2000-1/:2000 - Elektrické inštalácie budov. Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy. 
* STN 33 2000-3/:2000 - Elektrické inštalácie budov. Časť 3: Stanovenie základných charakteristík. 
* STN 33 2000-4-41/:2000 - Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. 
* STN 33 2000-4-43/:1995 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4 časť: Zaistenie bezpečnosti. 43. Kapitola: Ochrana proti nadprúdom. 
* STN 33 2000-4-46/:2001 - Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46:Bezpečné odpojenie a spínanie. 
* STN 33 2000-4-47/:2001 - Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 47:Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 470: Všeobecne. Oddiel 471: Opatrenia na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom. 
* STN 33 2130/:1983 - Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody. 
* STN 33 2180/:1979 - Elektrotechnické predpisy STN. Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov. 
* STN 34 1390/Z4/:1970/:2000 - Predpisy pre ochranu pred bleskom. 
* STN 36 0450/:1986a - Umelé osvetlenie vnútorných priestorov. 
* STN 36 0452/:1986 - Umelé osvetlenie obytných budov. 
* STN EN 60439-1/35 7107/:2002 - Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače. 
* STN IEC/EN 61140/Z1/33 2010/:2000/:2002 - Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia. 
* STN EN 1775 (38 6408) - Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov. Maximálny prevádzkový tlak ó 5 bar. Požiadavky na prevádzku 
* STN 38 6413 - Plynovody a prípojky z ocele 
* STN 38 6415 - Plynovody a prípojky z polyetylénu 
* STN 73 0033 - Spoľahlivosť stavebných konštrukcií a základových pôd. Základné ustanovenia pre zaťaženie a účinky 
* STN 73 0035 - Zaťaženie stavebných konštrukcií 
* STN EN ISO 717-1 (73 0530) - Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť (ISO 717-1:1996) 
* STN EN ISO 717-2 (73 0531) - Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Časť 2: Kroková nepriezvučnosť (ISO 717-2:1996) 
* STN 73 0540-1 - Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 1: Terminológia 
* STN 73 0540-2 - Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky 
* STN 73 0540-3 - Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov 
* STN 73 0540-4 - Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 4: Výpočtové metódy 
* STN 73 0580-1 - Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky 
* STN 73 0580-2 - Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie obytných budov 
* STN 73 0580-3 - Denné osvetlenie budov. Časť 3: 
* STN 73 0580-4 - Denné osvetlenie budov. Časť 4: 
* STN 73 0873 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarne vodovody 
* STN 73 1000 - Zakladanie stavebných objektov. Základné ustanovenia pre navrhovanie 
* STN 73 1001 - Zakladanie stavieb. Základová pôda pod plošnými základmi 
* STN 73 1201 - Navrhovanie betónových konštrukcií 
* STN 73 1205 - Betónové konštrukcie. Základné ustanovenia pre navrhovanie 
* STN 73 1500 - Oceľové konštrukcie. Základné ustanovenia pre výpočet 
* STN 73 1701 - Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií 
* STN 73 3050 - Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
* STN 73 3150 - Stavebné práce. Tesárske práce stavebné 
* STN 73 4108 - Šatne, umyvárne a záchody 
* STN 73 4130 - Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia 
* STN 73 4201 - Navrhovanie komínov a dymovodov 
* STN 73 4210 - Zhotovenie komínov a dymovodov a pripájanie spotrebičov palív 
* STN EN 1443 (73 4211) - Komíny. Všeobecné požiadavky 
* STN 73 4301 - Budovy na bývanie 
* STN 73 4305 - Zariaditeľnosť bytov 
* STN 73 6056 - Odstavné parkovacie plochy cestných vozidiel 
* STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikácií 
* STN 73 6660 - Vnútorné vodovody 
* STN 73 6701 - Stokové siete a kanalizačné prípojky 
* STN 73 6760 - Vnútorná kanalizácia 
* STN EN 12056 (73 6762) - Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov. Časť 1-5 
* STN 74 3305 - Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia 
* STN 74 4505 - Podlahy. Spoločné ustanovenia 
* STN 75 5115 - Vodárenstvo. Studne individuálneho zásobovania vodou 
* STN 75 6081 - Žumpy a splaškové odpadové vody 
* STN 75 6402 - Malé čistiarne odpadových vôd 
* STN 92 0201-1 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku 
* STN 92 0201-2 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie 
* STN 92 0201-3 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb 
* STN 92 0201-4 - Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov