Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Obsah katalógového projektu

Obsah katalógového projektu

Projekt rodinného domu Euroline

              Projekt rodinného domu Euroline

Projekt pre realizáciu - 3 vyhotovenia

Projekt v rozsahu realizačného projektu v mierke 1:50 obsahuje:

• PROJEKT ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉHO RIEŠENIA: Technickú správu, výkresy: Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, detaily, výpisy podláh, okien, dverí, murovacích tvárnic, strešnej krytiny.

• PROJEKT STATIKY: Technickú správu, statický výpočet, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz materiálu.

• PROJEKT VYKUROVANIA: Technickú správu, výpočet spotreby energie na vykurovanie, projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia zdroja tepla a výkaz materiálu. Projekt vykurovania je spracovaný alternatívne na zdroje – vid. bližšie informácie pri každom dome.

• PROJEKT ZDRAVOTECHNICKEJ INŠTALÁCIE: Technickú správu, výkresy rozvodov vnútorného vodovodu, vnútornej domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu.

• PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE: Technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača, bleskozvod a výkaz materiálu.

Projekt pre stavebné povolenie - 3 vyhotovenia

Projekt v rozsahu projektu pre stavebné v mierke 1:100 obsahuje:

• sprievodná správa,

• súhrnná technická správa,

• projekt požiarno-bezpečnostného riešenia,

• projekt architektonicko-stavebného riešenia,

• projektové hodnotenie EHB – energetické hodnotenie budov,

• projekt statiky,

• projekt vykurovania,

• projekt zdravotechnickej inštalácie,

• projekt elektroinštalácie.

Katalógový projekt pre veľkú individualitu stavebných parciel a technických možností napojenia na verejné inžinierske siete, neobsahuje osadenie domu na pozemok a napojenie na inžinierske siete.

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy - zdarma


Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy hodnotí budovu z energetického hľadiska podľa materiálov použitých v projekte a je potrebné ku stavebnému povoleniu. Nenahrádza Energeticky certifikát (str. 22 – 23), ktorý je potrebný ku kolaudácii a hodnotí budovu z reálne postavených materiálov.

Výkaz výmer

V prípade, že plánujete výstavbu rodinného domu uskutočniť dodávateľsky, alebo čiastočne dodávateľsky, doporučujeme Vám použiť výkaz výmer, ktorý presne odpovedá skladbe položkového rozpočtu a slúži na rýchle výberové konanie, kde má viacero stavebných firiem rovnaké podklady na vypracovanie orientačnej *) ponuky, čo zabezpečuje ich rýchle porovnanie. *) Pri výberovom konaní na výstavbu rodinného domu stavebnou firmou je nutné vychádzať z kompletnej projektovej dokumentácie, individuálnych požiadaviek investora, konkrétneho miesta výstavby a skutočného osadenia stavby do terénu. Výkaz výmer je spracovaný na časť architektúry a statiky. Podrobné výkazy jednotlivých profesií sú v projekte za technickými správami jednotlivých profesií. Položkový rozpočet je podrobný v časti „Architektúra“ a „Statika“. Jednotlivé profesie sú ocenené aproximatívne.

ZDARMA podrobný položkový rozpočet

V prípade, že stavbu nebudete financovať výhradne z vlastných prostriedkov a použijete úver zo ŠFRB, alebo hypotéku z banky, budete potrebovať položkový rozpočet vypracovaný kvalifikovanou osobou. Pri objednávke PROJEKTU dostanete výkaz výmer a položkový rozpočet zdarma.

ZDARMA autorský súhlas na zmeny

Ak chcete zmeny v projekte Euroline – dáme vám Autorský súhlas zdarma na všetky zmeny, ktoré sú vo váš prospech a sú v súlade s legislatívou. Ak sú zmeny väčšie a je potrebné zmeniť aj projekt, tak na základe Autorského súhlasu vám môže autorizovaný projektant z Euroline, alebo aj iný projektant vo vašom okolí zapracovať zmeny do projektu

ZDARMA podpora pri príprave stavby


Na našej internetovej stránke www.EurolineSlovakia.sk nájdete v ZÁKAZNÍCKEJ ZÓNE všetky potrebné informácie k príprave stavby rodinného domu.

Časť A - Všeobecná podpora

1. Legislatíva, zákony, vyhlášky

2. Vzorové zmluvy o dielo na dodávku stavby

3. Vzorové tlačivá, žiadosti

4. Databáza dodávateľov materiálov a výrobkov použitých v projekte RD

5. Databáza stavebných úradov Časť B - Príprava stavby

1. Výkaz materiálov stavebnej časti ( v PDF ) ako sú tehly, železo, výkaz krovu, výkaz škridiel, prefabrikátov, výkaz okien, dverí garážovej brány, výkaz komí nových tvaroviek, výkazy strešných okien, dažďových žľabov

2. Výkazy zdravotechniky

3. Výkazy materiálov a výrobkov vykurovania

4. Výkazy materiálov a výrobkov elektroinštalácie a bleskozvodu

5. Výkaz výmer v elektronickej podobe ( XLS )

6. Pôdorys domu s vyústením prípojok na inžinierske siete v mierke 1:200

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov