Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Energetická hospodárnosť budov

Energetická hospodárnosť budov

Stavby musia byť energeticky úsporné počas ich zhotovovania, užívania aj odstraňovania

Podľa požiadavky na energetickú hospodárnosť a udržiavanie tepla musia byť stavby a ich vykurovanie, chladenie, osvetlenie a ventilácia navrhnuté a zhotovené tak, aby s ohľadom na ich užívateľov a klimatické podmienky, vyžadovali pri užívaní nízku spotrebu energie. Stavby musia byť energeticky úsporné aj počas ich uskutočňovania a odstraňovania.

Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.“ Pri budovách na bývanie sa hodnotia len energie na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Plnenie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov kontrolujú príslušné stavebné úrady v štádiu: 

Povoľovania stavby - stavebné povolenie. Príslušným dokumentom je Projektové energetické hodnotenie – súčasť projektovej dokumentácie 

Začatia užívania stavby. resp. kolaudácie. Príslušným dokumentom je Energetický certifikát.


Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov

Nová budova musí spĺňať miniá.lne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určenú technickými normami. Množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických požiadaviek sa vypočíta samostatne pre každémiesto spotreby. Pre rodinný dom sa počíta len so spotrebou energie na vykurovanie a na prípravu teplej vody.

Tieto ukazovatele sa zohľadňujú už pri návrhu domu. Podľa toho sa vypočíta zateplenie domu, kvalita okien, atď. Všetky údaje k tomu sú uvedené v tepelnom posudku a v projektovom energetickom hodnotení. Obidva dokumenty sú súčasťou projektovej dokumentácie.

Pri výstavbe prich.dza častokrát k z.mene materiálov (z dôvodu ponuky na trhu) oproti projektovej dokumentácii. K tomu, aby sme vedeli energeticky vyhodnotiť dom, postavený z iných materiálov ako sú navrhnuté v projekte je potrebné zhotoviť Energetický certifikát.


Projektové energetické hodnotenie

Projektové energetické hodnotenie – určovanie potreby energie v budove vypočítané podľa projektovej dokumentácie, teda podľa materiálov, ktoré sú navrhnuté v projekte.

Pre nové budovy podľa STN 73 0540-2 

  • Pre nové budovy, ktorým bolo resp. bude vydané stavebné povolenie po 1.1.2016, platia odporúčané hodnoty podľa kategórie budov pre ultranízkoenergetické budovy 
  • Pre nové budovy, ktoré sú vo vlastníctve verejnej správy a ktorým bude stavebné povolenie vydané po 1.1.2019 budú platiť Cieľové odporúčané hodnoty podľa kategórie budov pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie 
  • Pre nové budovy, ktoré nie sú vo vlastníctve verejnej správy a ktorým bude stavebné povolenie vydané po 1.1.2021, budú platiť Cieľové odporúčané hodnoty podľa kategórie budov pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie.


Energetická certifikácia

Po uskutočnení stavby preukazuje stavebník splnenie požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy v kolaudačnom konaní doložením energetického certifikátu registrovaného v centrálnom registri certifikátov „INFOREG“. 

Požadovaná energetická hospodárnosť budov je definovaná hodnotou globálneho ukazovateľa - primárna energia. 

  • do 31. decembra 2015– nízkoenergetická úroveň výstavby pre nové aj obnovované budovy, ohraničená hornou hranicou energetickej triedy B 
  • od 1. januára 2016 – ultranízkoenergetická – horná hranica energetickej triedy A1 
  • od 1. januára 2019 pre nové budovy verejnej správy - energetická úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie – daná hornou hranicou energetickej triedy A0 
  • od 1. januára 2021 pre všetky nové budovy – energetická úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie – daná hornou hranicou energetickej triedy A0 

Všetky domy Euroline od 1.1.2021 spĺňajú požadovanú podmienku energetickej hospodárnosti budov, ktorá je definovaná hodnotou globálneho ukazovateľa - primárna energia - v triede A0.

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov