Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Prevzatie stavby a kolaudácia

Prevzatie stavby a kolaudácia

'Čo je najlepšie na stavaní domu? Kolaudačná párty!'

1.    PREVZATIE STAVBY RODINNÉHO DOMU

Prevzatie stavby rodinného domu by sa malo správne odohrať priamo na stavbe medzi investorom a dodávateľom. Určite by malo mať písomnú formu, tzv. „Protokol o odovzdaní stavby“. V rámci tohto protokolu, obe strany popíšu aktuálny stav diela, prípadné vady a nedorobky s termínmi ich odstránenia, zapíšu stavy energií a odovzdajú všetky doklady (certifikáty materiálov, revízne správy, záručné listy, kľúče, atď). Od okamihu podpisu na preberacom protokole preberá zodpovednosť za rodinný dom investor, preto by nemal zabudnúť na prepoistenie rodinného domu zo stavby na domácnosť.


2.    KOLAUDÁCIA

Dokončenú stavbu je možné riadne užívať iba po „Kolaudačnom rozhodnutí“, ktoré vydáva ten istý stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. „Kolaudačné konanie“ zahajuje stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Bez súhlasu stavebného úradu a projektanta nie je možné robiť zmeny projektu počas výstavby. Pri kolaudácii stavebný úrad skúma, či bola stavba zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom povolení a s podmienkami územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

TIP:        Vzorové tlačivá na žiadosti o územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudáciu a ďalšie nájdu naši zákazníci v Zákazníckej zóne.

K žiadosti o kolaudáciu stavebník pripojí projektovú dokumentáciu opečiatkovanú v stavebnom povolení, všetky revízne správy, všetky tlakové skúšky, všetky certifikáty o použitých stavebných materiáloch a výrobkoch a geometrické zameranie stavby do katastra. Pokiaľ boli v priebehu výstavby vykonané nejaké drobné zmeny oproti pôvodnému projektu, musí ku kolaudačnému konaniu predložiť aktuálne výkresy so zakreslenými zmenami a požiadať stavebný úrad o zmeny stavby pred ich dokončením. Na tieto zmeny si stavebník musí vyžiadať predchádzajúci súhlas u projektanta. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia, ktoré sa zasiela všetkým dotknutým orgánom a po nadobudnutí právoplatnosti, môže začať stavebník rodinný dom užívať. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia musí ešte stavebník požiadať stavebný úrad v mieste výstavby o vydanie súpisného čísla a o zbernú nádobu na komunálny odpad.

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov