Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Vybavenie stavebného povolenia

Vybavenie stavebného povolenia

"Aj vybavovačky vás budú baviť - ak vďaka nim ušetríte!"

1. ÚRADY

Tu vás chceme oboznámiť ako postupovať pri vybavovaní povolenia výstavby rodinného domu. Objasníme vám etapy postupnosti a priebeh tohto nie veľmi jednoduchého procesu. Pokiaľ sa chcete tomuto procesu vyhnúť, odporúčame ho prenechať profesionálom, ktorí túto činnosť vykonávajú v rámci živnostenského oprávnenia. Pokiaľ ste odborne zdatný, máte dosť času a nerobí vám problémy komunikácia na úradoch, môžete si podľa tohto postupu vybaviť stavebné povolenie sám a ušetrite niekoľko stoviek eur.


Na vydávanie povolení spojených s výstavbou rodinného domu fungujú stavebné úrady, ktorých funkciu u nás od 1.1.2003 vykonávajú mestské a obecné úrady.

TIP:        Začnite tým, že váš navrhovaný dom zakreslíte do katastrálnej mapy s odstupovými vzdialenosťami od susedných pozemkov a s jednoduchou štúdiou navrhovaného domu  navštívte susedov vedľajších pozemkov. Požiadajte ich, aby vám s navrhovaným domom svojím podpisom dali súhlas na zakreslenie do katastrálnej mapy. Tieto vopred získané  súhlasy vám ušetria veľa možných komplikácií, ktoré by mohli nastať s výstavbou v budúcnosti.


2. ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Pre rodinné domy, ktoré nespadajú pod jednoduché stavby (väčšie poschodové rodinné domy s plochou strechou), musí stavebník požiadať o územné rozhodnutie. Územné rozhodnutie je rozhodnutie o možnosti postavenia rodinného domu na konkrétnej parcele. Všetky prízemné rodinné domy do 300 m2, alebo aj poschodové domy s podkrovím, spadajú pod jednoduché stavby. Pri jednoduchých stavbách je možnosť zlúčenia územného a stavebného konania.


Zlúčenie územného a stavebného konania je možné v tom prípade, ak sú podmienky umiestnenia stavby jednoznačné vzhľadom na pomery v území, čo znamená, že idete stavať na pozemku, ktorý bol v územnom pláne obce (zóny) schválený na individuálnu bytovú výstavbu. V tomto prípade môže stavebník podať ihneď žiadosť na zlúčené územné a stavebné konanie. V prípade, že sa jedná o jednoduchú stavbu, podá Ohlásenie jednoduchej stavby, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí.

Žiadosť musí obsahovať:

Meno, priezvisko, adresu stavebníka, miesto výstavby, termín predpokladaného zahájenia a dokončenia stavby, čísla parciel, druhy pozemkov, zoznam účastníkov stavebného konania a ich adresy, doklady o vlastníckych alebo iných právach k predmetnému stavebnému  pozemku, situačný výkres s umiestnením stavby a zakreslenými prípojkami inžinierskych  sietí, ktoré boli predtým prerokované a schválené ich správcami.

Ďalej je nutné priložiť dve paré kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá bola vypracovaná oprávnenou osobou. V prípade, ak ide o rodinný dom, ktorý plánujete postaviť svojpomocne, je potrebné  priložiť ešte prehlásenie stavebného dozoru, že bude nad uvedenou stavbou vykonávať odborný stavebný dozor.


3. STAVEBNÉ POVOLENIE

Po preskúmaní žiadosti a dodaných príloh stavebný úrad oznámi zahájenie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom stavebného konania. V prípade, že podaná žiadosť nebude úplná, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil. Pokiaľ žiadosť nedoplní v predpísanom rozsahu a v dohodnutej lehote, môže stavebný úrad stavebné konanie pozastaviť.

Účastníkom konania sú:

stavebník, susedia, ktorých predchádzajúci súhlas s navrhovanou výstavbou pripojil k žiadosti o stavebné povolenie, dotknutí správcovia sietí, ako sú plynári, vodohospodári a elektrikári. Účastníkom konania je aj obec, v ktorej katastri sa navrhuje výstavba a účastníkom je aj projektant, ktorý projektoval rodinný dom.

Pokiaľ žiaden z účastníkov stavebného konania nemá proti navrhovanej výstavbe žiadne pripomienky, stavebný úrad vydá do 30-tich dní stavebné povolenie. Proti tomuto stavebnému povoleniu môžu ešte účastníci stavebného konania podať do 15 dní námietky. Pokiaľ nepodajú námietky, stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť a stavebník môže začať s výstavbou rodinného domu. Vybavovanie stavebného povolenia je náročný proces, ktorý trvá aj niekoľko mesiacov, a preto je potrebné uvažovať s touto dobou už pri plánovaní začiatku výstavby.


Stavebné povolenie má platnosť 2 roky, a do tejto doby je stavebník povinný začať s výstavbou rodinného domu.


4. POPLATKY A POKUTY

K podaniu žiadosti o stavebné povolenie sa platia stavebnému úradu správne poplatky vo výške cca 50 eur. Stavebné povolenie je pre stavebníka záväzné. Počas výstavby nemôže robiť zmeny projektu – nemôže zväčšovať, alebo zmenšovať dom, ani meniť sklon strechy či osadiť rodinný dom inak, než bol schválený v stavebnom povolení. Musí tiež dodržať odstupové vzdialenosti od susedov.


Pokiaľ stavebník zmenil rodinný dom oproti stavebnému povoleniu, dopustí sa priestupku a môže byť potrestaný pokutou až do výšky 829 eur. Ak by začal stavať bez stavebného povolenia, môže dostať pokutu až do 33 193 eur a môže mu byť nariadené odstránenie rodinného domu na vlastné náklady.


5. ZÁKONY, PREDPISY A ŽIADOSTI

S procesom vybavovania stavebného povolenia súvisia nasledujúce predpisy: 

Zákon č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon, Vyhláška č. 453/2000 Zz., ktorá hovorí  najmä  o obsahu projektovej dokumentácie, Vyhláška č. 532/2002 Zz., ktorá hovorí o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Všetky tieto zákony a vyhlášky môžete nájsť na bezplatnej internetovej stránke www.slov-lex.sk .

  • Ohlásenie jednoduchej stavby
  • Žiadosť o územné rozhodnutie
  • Žiadosť o stavebné povolenie
  • Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní.

Benefity pre vás:

  • časová náročnosť
  • poplatky


Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov