Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Ako nerobiť chyby pri výstavbe

Ako nerobiť chyby pri výstavbe

'Múdry sa učí na chybách druhých.'

1. ZAMERANIE POZEMKU OPRÁVNENÝM GEODETOM

Prvým a tiež najdôležitejším krokom po kúpe stavebného pozemku je jeho zameranie oprávneným geodetom, ktorý vytýči nielen hranice pozemku (polohopis), ale aj výškové zameranie (výškopis). Tieto údaje sú potrebné pre projektanta na správne osadenie stavby do terénu. Dôležité je aj zmeranie inžinierskych sietí, ako sú voda, elektrina, plyn či kanalizácia.

TIP:        Ak ste kúpili pozemok od developerskej spoločnosti, väčšinou je už zameraný, no nezabudnite si dať výškopis, polohopis a inžinierske siete ako podmienku do kúpnej zmluvy.

Rovnako je dôležité, aby vám geodet určil tzv. nulu – vzťažný výškový bod, ktorý sa počas výstavby nebude meniť a od ktorého budete merať všetky výškové body na stavbe. S geodetom sa taktiež dohodnite, že vám ešte príde zamerať stavbu po ukončení. Budete to potrebovať ku kolaudácii.


2. PREVZATIE A ODOVZDANIE STAVENISKA

Po úspešnom vybavení stavebného povolenia a výbere stavebnej firmy, s ktorou ste uzavreli zmluvu odielo na výstavbu rodinného domu, môžete odovzdať pozemok na výstavbu zodpovednému stavbyvedúcemu.

Odovzdanie a prevzatie staveniska je väčšinou prvý bod, ktorý sa zapíše do stavebného denníka. Do tohto dokumentu sa zapisuje čas, stav, prevzatie výškového bodu a prevzatie bodov napojenia na vodu a elektrinu. Od okamihu prevzatia staveniska má stavebná firma oficiálne prístup na váš pozemok a môže začať s výstavbou.

TIP:        Pri odovzdaní staveniska odovzdajte stavebnej firme aj kópiu stavebného povolenia a zapíšte to do stavebného denníka. V stavebnom povolení sú všetky podmienky,  za ktorých je možné rodinný dom realizovať. Ďalej odovzdajte 2 paré realizačného  projektu, podľa ktorého budú rodinný dom realizovať a odovzdanie tiež zapíšte do stavebného  denníka. Dve paré preto, že jedno sa volá ako „špinavé“, z toho sa na  stavbe realizuje a druhé je ako „čisté“ a slúži stavbyvedúcemu na prípravu výstavby, objednávanie materiálov a pod.


3. HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Stavebné práce majú svoju systematiku a procesnosť, a preto je dôležitý časový harmonogram objednávania materiálov a profesií. Ak nechcete, aby výstavba mala prestoje, je potrebné objednávať 1 až 2 týždne dopredu materiál aj pracovné sily, no v niektorých prípadoch je nutné objednávať až 8 týždňov vopred. Treba si tiež uvedomiť, že každá skúsená stavebná spoločnosť má svoj vlastný harmonogram stavebných prác, takže je vhodné získať si informácie dopredu, aby výstavba rodinného domu „šliapala ako švajčiarske hodinky“.


Vzorový zjednodušený harmonogram správnej postupnosti prác, ktorý dlhodobo používa naša spoločnosť pre výstavbu rodinných domov.

Harmonogram postupu výstavby rodinného domu: 

 1. písomné prevzatie staveniska
 2. zameranie a vytýčenie pozemku, vylavičkovanie, určenie nuly
 3. skrývka ornice, vykopanie základových pásov
 4. vysypanie štrkom základovej škáry (10 – 15cm) a jej udusanie
 5. položenie podzemných rozvodov bleskozvodu
 6. ležaté rozvody kanalizácie, niky a chráničky na prechody cez základy – vodovodná prípojka, elektrická a plynová prípojka
 7. vybetónovanie podzemných častí základov
 8. murovanie nadzemnej častí základov z betónových DT a zalievanie betónom
 9. dosypanie zeminou a posledných 10 – 15 cm štrkom a udusanie na 0,25 Mpa žabou
 10. armovanie kari siete
 11. debnenie  základovej dosky
 12. betonáž základovej dosky
 13. izolácia proti vode pod nosné steny (Ipa, fólie)
 14. murovanie komínového telesa (priebežne ako rastie hrubá stavba)
 15. hlavné murované zvislé konštrukcie
 16. debnenie, armovanie a betonáž nadokenných prekladov a vencov a schodiska
 17. podporná debniaca konštrukcia stropnej dosky a schodiska (systémové debnenie)
 18. debnenie vencov, vkladanie tepelnej izolácie, armovanie ŽB dosky a vencov a betonáž ŽB dosky
 19. murovanie obvodového muriva druhého poschodia, murivo pod pomúrnicou a štítové steny
 20. debnenie, vkladanie tepelnej izolácie, armovanie ŽB stĺpikov pod pomúrnicou, pomúrnice a nadokenné preklady
 21. prípojky a šachty, voda, kanalizácia, elektro, plyn, optika (môžu sa robiť aj skôr, prakticky od bodu 3.
 22. krov
 23. položenie strešných lát, fólie a krytiny a strešných žľabov
 24. strešné okná
 25. montáž okien a dverí v obalových konštrukciách
 26. murovanie priečok v celom dome (pod priečky izoláciu proti zemnej vlhkosti s presahom min 15 cm kvôli budúcemu nadpájaniu)
 27. montáž stúpačiek a hlavných rozvodov zdravotechniky – zvislých aj vodorovných
 28. izolácia podlahy prízemia proti zemnej vlhkosti (bitúmen alebo fólia)
 29. montáž hlavných rozvodov kúrenia, stúpačky, podlahovka, skrinky rozdeľovačov, vodor rovne ozvody
 30. montáž rozvodov elektroinštalácie NN VN, rozvádzačov,
 31. montáž rozvodov alarmu, satelitnej televízie, kamerového systému, centrálneho vysávača, klimatizácie atď.
 32. montáž rozvodov plynoinštalácie

Môže sa robiť súčasne:


InteriérExteriér
32.    vnútornéomietky33.    vonkajší zateplovák a omietka
34.    sadrokartón35.    vonkajšie rozvody elektro, bránka, brána, altánok atď.
36.    liate podlahy37.    oplotenie
 38.    spevnené plochy, terasy, chodníky
39.    obklady a dlažby40.    terénne úpravy, dosypávky
41.    kompletácia sanity, umývadla, sprchy, batérie42.    závlahový systém
43.    kompletáž kúrenia, kotolne44.    trávnik a sadové úpravy
45.    maľovanie 
46.    drevené palubovky 
47.    interiérové dvere 
48.    kompletáž elektroinštalácie, alarmu, svietidiel, atď. 
49.    montáž kuchynskej linky 
50.    montáž vstavaných  skrír'l 
51.    upratovanie a odvoz smetí


4.    STAVEBNÝ DENNÍK


Stavebný denník je zošit, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité činnosti, ktoré sa na stavbe realizujú a jeho vedenie je podmienené aj stavebným zákonom. Každý deň práce sa zapíše, čo sa počas dňa urobilo, koľko robotníkov bolo na stavbe, ale aj aké bolo počasie a teplota. Stavebný denník má niekoľko samoprepisujúcich sa kópií, označených farebne. Tie sú určené po jednom pre stavebníka, stavebnú firmu, projektanta a stavebný dozor. Vedenie stavebného denníka stavbyvedúcim je povinnosť aj podľa stavebného zákona.


Stavebný denník slúži na kontrolu a zaznamenávanie všetkých dôležitých udalostí na stavbe rodinného domu pre všetky zúčastnené strany.

5. ZODPOVEDNÝ STAVBYVEDÚCI


V prípade stavby rodinného domu stavebnou spoločnosťou by mal stavbu riadiť zodpovedný stavbyvedúci s autorizáciou v Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI). Na Slovensku však nikto nekontroluje, kto stavia rodinné domy za účelom následného predaja. Veľmi často sa potom stáva, že túto činnosť vykonávajú nekompetentní ľudia, napríklad bývalí taxikári, či čašníci.


TIP:        Dajte si do Zmluvy o dielo povinnosť viesť stavbu vášho rodinného domu autorizovaným stavbyvedúcim, ktorý spravil skúšky a má autorizačné osvedčenie od Slovenskej komory stavebných inžinierov.


6.    ZÁKLADY


Najčastejším spôsobom zakladania sú v našich podmienkach betónové základové pásy. Tie sa kopú až do nezamŕzajúcej hĺbky, ktorá je podľa teplotného pásma 0,8 až 1,2 m pri vykopaní výkopu až po základovú škáru.


TIP:     Po výkope až na základovú škáru odporúčame prizvať autorizovaného statika, aby vám zápisom do stavebného denníka potvrdil vhodnosť základových pomerov na naprojektovaný typ zakladania – šírka, hĺbka. Vyhnete sa tým možným vysokým nákladom na opravu nevhodného zakladania, ktoré sa môže prejaviť až po rokoch, napríklad, praskaním stien a pod.


Po kontrole statikom nasypte štrkové vankúše, riadne ich zhutnite vibračnou latou a hneď ich zabetónujte. Ak by ste odkladali betonáž, môže sa vám vplyvom odľahčenia a premočenia zdvihnúť základová škára. Základy sa nikdy nesmú betónovať v mínusových teplotách, najmä nie v nadzemnej časti.

TIP:        Betónovú mazaninu, ktorú mnohí nesprávne označujú za základovú dosku, odporúčame spevniť v spodnej časti karisieťou. Je to len poistenie, že nám betónová mazanina nepraskne, ak by došlo k sadnutiu zle udusaného štrkového podsypu.

Základy po obvode domu odporúčame riadne zatepliť extrudovaným polystyrénom (XPS), aby vám nedochádzalo k premŕzaniu spodnej stavby.


7.    PRVÁ RADA Z TEHÁL


Pri murovaní z profesionálnych brúsených zateplených tehál Porotherm je veľmi dôležité presné založenie prvej rady tehál. Ten sa zakladá na izoláciu proti zemnej vlhkosti s presahmi do maltového lôžka.


TIP:        Pokiaľ si netrúfate založiť prvú radu na milimeter presne, môžete si založenie prvej rady objednať u dodávateľa brúsenej profi tehly, ktorí túto službu ponúkajú.

8.    MUROVANIE Z PRESNÝCH TEHÁL


Ak máte založenú prvú radu úplne presne, ďalšie lepenie brúsnych tehál podľa kvalitného projektu, ktorý je robený presne v module týchto tehál Porotherm Profi (125 mm) bez pílenia a rezania, bude detskou hrou ako stavanie z Lega. Lepenie na polyuretánovú penu zaručuje iba milimetrové pracovné škáry bez toľko kritizovaných maltových tepelných mostov a vďaka presne brúseným tehlám dostanete na milimetre rovnú homogénnu tehlovú stenu s hodnotami tepelného odporu pri tehlách plnených hydrofobizovanou minerálnou vlnou až Ru=7,6 m2.K/W bez zateplenia.
 

9.    VENCE A PREKLADY


Ak nemáte železobetónovú stropnú dosku, preklady a vence môžete vybetónovať v jednom cykle, tomu však musí predchádzať kontrola výstuže autorizovaným statikom alebo stavebným dozorom.


TIP:        Je veľmi dôležité urobiť preklady a vence presne podľa projektovej dokumentácie. Debnenie, montáž výstuže a následné betónovanie je dosť prácne, ale ide o najkvalitnejšie a najpevnejšie riešenie, ktoré drží celú stavbu pevne pohromade.


10. STROPNÁ DOSKA


Stropná doska má pri poschodových  domoch nosnú funkciu ďalšieho podlažia a najkvalitnejšia možná je železobetónová. V prípade výstavby profesionálnou stavebnou firmou je možná jej náhrada za montovanú zo železobetónových panelov. Jej výhodou je, že sa nemusí čakať 28 dní na stvrdnutie betónu, ale môže sa takmer okamžite pokračovať vo výstavbe ďalšieho poschodia. Ak staviate svojpomocne, pravdepodobne budete uvažovať nad populárnymi väzníkovými stropmi, ktoré sa po „uložení“ zmonolitnia, keď ich zabetónujete. Lacnejšou verziou je využitie drevených trámových stropov, lenže tie nemajú dobré zvukovo-izolačné vlastnosti. Okrem toho majú ešte jednu nevýhodu – z dôvodu veľkého priehybu dreva sa pri chôdzi trasú.

V poslednej dobe sa niektoré bungalovy realizujú so spusteným sadrokartónom ako stropom, lenže ten má horšiu zvukovú izoláciu a zvuk z izby do izby sa prenáša cez “ľahký strop”.

11.    KROV


Jedným z posledných krokov hrubej stavby je zastrešenie rodinného domu, ktoré sa robí najčastejšie dvoma spôsobmi. Pri poschodových domoch je to krov realizovaný od najjednoduchšieho systému, hambálku, až po rôzne väznicové systémy. V prípade bungalovov sa z dôvodu cenotvorby pristupuje k väzníkovým systémom spájaným styčníkovými plechmi. Pri oboch systémoch je veľmi dôležitá ochrana kvalitnými prostriedkami proti škodcom, hmyzu, plesniam a hnilobe a je tiež potrebné, aby prevedenie týchto nástrekov skontroloval stavebný dozor ešte pred zakrytím krovu. Pri krovoch je nutné držať sa jedenej zásady – „žiadne klince“, ale len pevne skrutkované závitové tyče, široké podložky, buldogy a matice s brzdami.


TIP:        Veľkou chybou, ktorú dokonca ešte doteraz učia na školách, je kotvenie pomúrnice prevŕtaním najčastejšie v strede. Pomúrnicu treba uchytiť po bokoch a následne hore, aby nedošlo po navŕtaní niekoľkých dier v strede k jej naštiepeniu až roztrhnutiu v dôsledku pôsobenia vodorovnej sily od krokiev. Pri naštiepení pomúrnice na 2 – 3 cm tento posun prenikne až do interiéru a popukajú všetky sadrokartóny.


V poslednom čase sú veľmi obľúbenou verziou zastrešenia bungalovov väzníkové krovy. Tie sú síce o niečo lacnejšie, no neumožňujú takú variabilitu riešenia skladovacích plôch ako krov. Veľmi dôležité je teda ich riadne ukotvenie, najlepšie závitovými tyčami a chemickou kotvou až do venca, aby ste predišli katastrofickému scenáru, že by vám, napríklad, uletela strecha.


Za viac ako 20 rokov projektovania a výstavby rodinných domov vznikli v našej spoločnosti nové riešenia spájania a kotvenia krovov, ktoré za pár Eur spevnia krov o 50 – 80% oproti štandardným riešeniam.
 

12.    SKLADBA STREŠNÉHO  PLÁŠŤA


Dnes sa pri stavbe nových rodinných domov používajú v podstate už iba dva systémy izolácie krovu. Rozhodujúce je umiestnenie tepelnej izolácie. Ona určuje, či bude použitá medzikrokvová izolácia na báze minerálnych vĺn alebo nadkrokvová izolácia na polyuretánovej báze. Samozrejme, jeden aj druhý spôsob konštrukcie má svoje výhody a nevýhody.


Pri konštrukcii strešného plášťa je potrebné dodržať 3 najdôležitejšie zásady:

 1. Dostatočnú hrúbku tepelnej izolácie cca 30 - 35 cm pri minerálnych vlnách, a 20 - 25 cm pri polyuretáne.
 2. Správne odvetranie strešného plášťa kvalitnými kontaktnými vysokopevnými podstrešnými fóliami, ktoré neprepúšťajú dažďovú vodu, ale prepúšťajú vodné pary smerom von. Tu platível'mi jednoduché pravidlo, že množstvo skondenzovanej vlhkosti v strešnom plášti musí byť menšie než množstvo vyparenej vlhkosti, aby sa vlhkosť časom nehromadila, pretože navlhnutá minerálna vlna nemá skoro nijaký tepelný odpor a prestáva fungovať.
 3. Správne realizovaná parozábrana zo strany interiéru. Ako materiál sú najlepšie vysokopevnostné spevnené fólie s hliníkovou fóliou zo strany interiéru, aby vám unikajúce teplo odrážala naspäť do interiéru.

  TIP:        Pred zakrytím parozábrany konečným sadrokartónom alebo dreveným obkladom treba jej utesnenie nechať skontrolovať stavebným dozorom. Často sa stáva, že robotníci   parozábranu medzi sebou ako tak polepia, ale pri styku so štítovými stenami ju nechajú voľne. Parozábrana musí byť hermeticky vzduchotesná, inak sa môže stať, že teplo z podkrovia „vyfučí von“. Tak isto treba dať pozor na hermetické prelepenie všetkých  prechodov cez parozábranu, pričom treba dávať pozor na strešné okná, vetračky stúpačiek kanalizácie, alebo antény a satelity.


Za posledných 20 rokov sa hrúbka tepelnej izolácie v strešnom plášti zväčšila skoro trojnásobne, čo spôsobuje nemalé problémy pri návrhu strešného plášťa. Na trhu sú aj nové materiály ako MLI* (Multi Level Insulation), lenže tie naše zastarané normy neuznávajú.


*MLI vyvinuli v NASA v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a s minimálnou hrúbkou dosahujú úžasné tepelnoizolačné vlastnosti. Na našom trhu sú dostupné viac ako dvadsať rokov za veľmi priaznivú cenu, ale naše zastaralé normy v stavebníctve tento materiál neuznávajú, pretože na neho nemáme výpočtové metódy. Určite ste si uvedomili, keď ste leteli v lietadle, ako je to možné, že je v lietadle 20°C a vonku -50°C, keď má stena lietadla len 10 cm.

13. ZATEPĽOVANIE


V dnešnej dobe globálneho otepľovania, keď sa v našich podmienkach každých 10 rokov zdvihne priemerná ročná teplota o 1 stupeň, a keď berieme do úvahy, že dom staviame aj na 100 rokov, stojí za uváženie, či zatepľovanie stavieb nenazvať izolovanie stavieb, pretože sa už stále viac chránime proti letnému prehrievaniu stavieb ako proti zimnému ochladzovaniu. Stále sa venujeme len úsporám energie v zimnom období, hoci čoraz viac budeme potrebovať viac energie na chladenie v horúcich letných mesiacoch. Myslíme si, že je načase zaradiť do skladby vrstvy strešného plášťa tzv. “radiant barrier”, ktorá v letných mesiacoch sálavú zložku tepla odráža a v zimnom období ju udržiava v interiéri tak, ako to robia v teplých krajinách ako sú Austrália, alebo juh Spojených Štátov.

V priebehu posledných 20 rokov došlo k niekoľkonásobnému zväčšeniu hrúbky izolácie obvodových stien. Keď sa pred 20-timi rokmi začalo „zatepľovať“, stačilo iba 5 cm polystyrénu, no dnes dodávatelia navrhujú zatepľovacie systémy hrubé až 20 – 25 cm. Hrúbka zatepľovacieho materiálu by nemala prevýšiť hrúbku nosnej časti steny, čo je častý omyl klientov. Navyše, dnešné moderné brúsené tehly majú samé o sebe výborné tepelnoizolačné vlastnosti, nehovoriac o najnovších, priamo zateplených tehlách, ktorých zatepľovanie už ani nie je potrebné. Celú  vonkajšiu schránku rodinného domu – základy, podlahu, steny, okná a strechu je potrebné izolovať. Teplý vzduch stúpa hore, čo v našom kontexte znamená, že zle zateplenou alebo dokonca nezateplenou strechou ho unikne viac ako cez stenu.

Menej pozornosti sa ešte vždy venuje šetreniu energiou pomocou vykurovacej sústavy. Pokiaľ chce majiteľ komplexne fungujúcu stavbu, musí tento bod zohľadniť už pri jej návrhu, a následne sa dá detailne pracovať až po jej správne nastavenie a vyregulovanie. Týmto krokom sa dá ušetriť až 20 – 30% nákladov na vykurovanie.


TIP:        V čase našej neprítomnosti, napríklad, keď sme v práci, alebo v noci, keď spíme, sa môže teplota  znížiť aj na 18° a budete prekvapení, koľko ušetríte.


Riziká spojené s polystyrénom:

Najčastejším materiálom na zatepľovanie rodinných domov je polystyrén, ktorý je najlacnejší, no v  poslednej dobe sa používa tzv. sivý polystyrén, ktorý má lepšie izolačné vlastnosti a na spodnú stavbu a izoláciu prekladov sa používa extrudovaný polystyrén, ktorý vďaka svojej nenasiakavosti nemení svoje vlastnosti vplyvom vlhkosti. Treba si uvedomiť, že každý polystyrén je horľavý a pri horení produkuje veľmi jedovaté plyny a nie je najideálnejším materiálom na stavbu zdravého rodinného domu.

TIP:        Najlepším materiálom na zateplenie je doska z minerálnej vlny, ktorá je absolútne nehorľavá a lepšie prepúšťa vodné pary. Je to kvalitnejšie, ale drahšie riešenie. Pracovať sa s ňou dá len počas suchých, teplých dní. Je veľmi náchylná na zlé skladovanie, pretože má vyššiu „nasiakavosť“, takže by sa v nevyhovujúcich podmienkach rýchlo zničila.

14.    POVRCHOVÉ ÚPRAVY


Povrchové úpravy za posledných 20 rokov prešli výraznými zmenami. Od minerálov či brizolitov sa prešlo k dnešným akrylátom, silikátom a silikónom v stovkách farebných odtieňov. Veľké firmy vám bez problémov namiešajú farbu vášho domu. Ďalšou výhodou súčasných materiálov je, že majú väčšiu životnosť ako klasické minerálne omietky. Lenže niektoré majú aj jednu chybu: horšiu priepustnosť vodnej pary. 


Exteriér domu hrá kľúčovú rolu, ale nesmieme ignorovať ani vnútorné omietky. Tie sú pre stavbu takmer rovnako dôležité. Najčastejšie sa používajú strojové vápenno-cementové alebo sadrové omietky.

TIP:         Pri vnútorných omietkach vyžadujte omietníky. Sú to lišty, ktoré sa osadia pred omietaním a zaručia rovnosť omietok a pevnosť vnútorných rohov.

TIP:         Pri omietaní dvoch pri sebe rôznych materiálov ich spoj presieťkujte sklolaminátovou sieťkou (perlinkou). Vyhnete sa budúcemu prasknutiu omietky.
 

15.    OKNÁ A DVERE


V minulosti sa na rodinné domy používali výhradne drevené okná s jednosklom, poprípade komplikované otvárané dvojité okná. Dôvodov na zmenu bolo hneď niekoľko. Okrem tepelnej izolácie hrala dôležitú úlohu aj obava ľudí z vlámania a odcudzenia majetku. Trend plastových okien začal v 70-tych rokoch, keď sa na Slovensku začali používať na prvých rodinných domoch. Situácia sa zmenila až s príchodom Eurohranolu (lepeného hranolu s väčšou pevnosťou a odolnosťou proti krúteniu) a kvalitných vodou riediteľných lakov s väčšou životnosťou, keď sa obnovila popularita drevených okien s izolačným dvojsklom a trojsklom. K nim sa v súčasnosti pridružili aj drevohliníkové a hliníkové okná, ktoré si vyžiadali architekti pre nové, tenšie rámy. 


Najdrahšie okná sú drevohliníkové, ale z dlhodobého hľadiska sa vám rozhodne oplatia viac ako zvyšné systémy.

TIP:          Pri návrhu domu ušetrite pár m2 pozemku alebo pár m3 domu (napr. bez garáže alebo trochu menšie detské izby) a ušetrené peniaze investujte do kvalitných drevohliníkových okien s izolačným trojsklom a vonkajšími naklápacími hliníkovými, manuálne ovládanými žalúziami. Budete mať okná, ktoré vám vydržia desiatky rokov bez väčšej údržby.

TIP:          Keď vám nejaký dodávateľ drevených okien bude tvrdiť, že vám vydržia desiatky rokov bez natierania z exteriéru, požiadajte ho, nech vám na sľubovanú životnosť náteru predĺži garanciu. Na základe jeho reakcie uvidíte, či hovorí pravdu, alebo vám chce iba jednoducho okná predať.

TIP:          Okná a dvere objednávajte od firmy s históriou a dobrým pokrytím servisných služieb čo najbližšie k vám. Najlacnejšie poľské okná vám nepríde servisovať firma z Poľska, pretože na servise sa nezarába.

16. POTERY


V súčasnosti sa používajú dva typy zálievkových poterov. Jeden je betónový, druhý anhydritový. Betónový vás môže vyjsť lacnejšie, ale iba v prípade, keď bude urobený špecializovanou firmou a na 100 % presne. Pokiaľ bude vyžadovať ešte samonivelizujúci poter, môže vás vyjsť tak draho, ako čoraz častejšie používaný anhydritový sadrový poter, ktorý sa v tekutej forme naleje a sám sa aj dokonale vyrovná. 

Dnes je na trhu väčšina zálievkových poterov hrúbky iba 45-60 mm z dôvodu rýchlejšej reakcie na podlahové kúrenie.

TIP:           Pri zasychaní zálievkových poterov sa nesmie robiť prievan, lebo poter popraská. Zasychanie musí prebiehať pomaly a kúrenie môžete spustiť za pár dní na tzv. „vysúšací program“, ktorý majú všetky moderné vykurovacie systémy, a ktorý pomaly počas niekoľkých dní zvyšuje teplotu podlahového kúrenia.
 

17. PODLAHY


Na podlahu sa oplatí investovať dostatok času a peňazí, pretože je miestom, ktoré bude dodávať interiéru estetické vlastnosti. A vyberať sa dá z rôznych materiálov. V súčasnosti sú najčastejšie používané veľkoplošné palubovky na báze laminátu, dreva alebo vynilu. Na podlahové kúrenie sa spravidla musia použiť čo najtenšie parkety s hrúbkou maximálne 8 mm a so špeciálnou podložkou, ktorá má vzhľad papiera alebo perlinky.

18. 0BKLADY,DLAŽBY


Na našom trhu majú zákazníci k dispozícií množstvo obkladov a dlažieb, ktoré im ponúkajú široké možnosti na vyjadrenie osobného vkusu. Netreba však zabúdať na podklad na lepenie. Ten musí byť čistý, suchý a bez prachu, zároveň musí byť povysávaný a natretý penetračným náterom – tzv. prenosovým mostíkom, ktorý zabezpečí 100 % prilepenie obkladov.


TIP:           Na anhydritový poter musíte použiť špeciálny penetračný náter na anhydritové potery, pretože obklad môže opadať. Naši odborníci odporúčajú používať aj v interiéri flexibilné lepidlo.

TIP:           V kúpeľniach odporúčame vytrieť podlahu a sprchové kúty „tekutou fóliou“, a na všetky rohy použiť kryciu gumovú pásku. Toto riešenie vám zabezpečí stopercentnú izoláciu a nestane sa vám, že by obklad v sprche začal premokať do susednej miestnosti. Výhodou týchto izolačných materiálov je, že obklady môžete lepiť priamo na ne.

TIP:           Všetky vnútorné rohy obkladov a dlažieb musia byť vyspravené „sanitárnym silikónom“, ktorý je pružný a časom neplesnivie.

TIP:           Pri objednávaní obkladov a dlažieb objednajte o 5 – 10 % materiálu navyše, a dlaždice, ktoré vám zostanú, si odložte. Ak vám niektorá dlaždica v budúcnosti praskne (napr. padne vám kladivo), môžete ju pohodlne vymeniť.

19.    SANITA A BATÉRIE


Tu platí viac ako inde, že menej je viac, lebo sprchový kút s parnou saunou, masážnymi tryskami, LED svetielkami, hudbou a inými „vychytávkami“ nevydrží večne. Často sa kazia krátko po konci záruky a rovnaký kút sa už nemusí predávať. Ďalším problémom môže byť aj jeho veľkosť – keď zistíte, že na trhu sa prestali vyrábať sprchové kúty rovnakých rozmerov.

TIP:            Batérie kupujte značkové, ale hľadajte skôr v nižšej triede. Tie majú väčšinou životnosť 10 – 15 rokov. Batéria za 50 eur poslúži rovnako ako tá za 250 eur. Snažte sa vyvarovať  rôznych atypických vyústení do vane a v sprchových kútoch, pretože prípadná výmena  so sebou prinesie zbytočné investície za materiál, ako je dlažba či ostatné vybavenie.  Používajte klasické 100 alebo 150 mm stenové prívody. Ak dodržíte tento rozmer, tak sa  vám nikdy nemôže stať, že by ste nenašli vhodnú alternatívu, ktorú by ste nemohli použiť.
 

20.    VYKUROVANIE


Vykurovanie rodinných domov bolo v minulosti na Slovensku realizované prostredníctvom vykurovacích systémov na pevné palivo, drevo alebo uhlie. Toto vykurovanie má v dnešnej dobe uplatnenie len v rekreačných objektoch alebo chatách. Má dve veľké a neprekonateľné nevýhody: produkuje najviac CO2 a vy musíte byť „vazalom“ kúrenia, lebo ak zabudnete priložiť, tak sa zobudíte v chlade. 


Doteraz najrozšírenejším typom vykurovania rodinných domov v Európe je vykurovanie plynovým kotlom – od starých stacionárnych až po nástenné kondenzačné kotle s veľmi dobrou účinnosťou. Lenže zemný plyn je neobnoviteľný zdroj a jeho zásoby sú obmedzené. V rámci zastavenia alebo aspoň spomalenia globálneho otepľovania by sme sa v budúcnosti mali pri výrobe energie spoliehať výlučne na obnoviteľné zdroje. A vďaka svojej vysokej efektívnosti je takým zdrojom tepelné čerpadlo, ktoré dokáže z 1kW elektrickej  energie vyrobiť až 3,5 – 5kW tepelnej energie. Tento princíp vykurovania sa zakladá na jednoduchom fyzikálnom zákone stlačenia vzduchu, pri ktorom vzniká teplo, s ktorým môžeme kúriť, alebo stlačený vzduch vypustiť von a vzniknutým chladom vieme ochladzovať priestor. Vďaka týmto dvom univerzálnym vlastnostiam – kúreniu a chladeniu –má tepelné čerpadlo veľkú budúcnosť. 


Ďalšou formou veľmi dostupného elektrického vykurovania je podlahové elektrické vykurovanie, ktoré svojim vývojom a možnosťami regulácie pri moderných superzateplených domoch umožňuje vykurovanie rodinných domov za znesiteľných prevádzkových nákladov. Jeho nevýhodou je, že len kúri, ale chladiť ako pri tepelných čerpadlách sa ním nedá.


TIP:             Tento typ kúrenia je veľmi populárny hlavne pre developerov, keďže minimalizuje investičné náklady. Ak však dom nespĺňa zateplenie v triede A0, môže sa vám z účtov za elektrinu poriadne zatočiť aj niečo iné ako elektromer.


Pri dnešných perfektne zateplených a úsporných domoch je najväčšou príčinou tepelných strát vetranie. Aby sa tento problém eliminoval, a aby sme mali vždy dostatok čerstvo ohriatého vzduchu s nízkou hladinou C02, používa sa rekuperácia. Rekuperácia je jednoduché odobratie tepla z odvádzaného vzduchu, ktorým sa ohrieva čerstvo privádzaný vzduch do interiéru. Tým zabezpečíme, že teplo v odvádzanom vzduchu neohrieva zbytočne atmosféru, ale privádzaný vzduch. Nevýhodou rekuperácie je okrem určitej hlučnosti  a fúkaniu to, že vyžaduje pravidelnú údržbu, čistenie filtrov a dezinfekciu potrubí proti vzniku rôznych baktérií, pretože tie majú radi uzavreté vlhké prostredie, a v prípade zanedbania servisu môžu byť príčinou rôznych chorôb. 


Ďalšími systémami  používanými na vykurovanie rodinných domov sú rôzne kombinácie tepelných čerpadiel s rekuperáciou so solárnymi teplovodnými systémami alebo hybridné plynové kotle s funkciou tepelného čerpadla, ktoré využívajú výhody oboch systémov. S rozšírením tepelných čerpadiel sa dostávajú do úzadia solárne teplovodné systémy, ktoré sa oplatia už len tým, ktorí si nimi prikurujú bazény. 


Slnko je najväčším zdrojom energie, ktoré však ľudstvo využíva doteraz len minimálne. Musíme vyvinúť účinnejšie otovoltaické kolektory, ktoré budú vypadať, že sú iba strešnou krytinou alebo fasádou, pričom sa musí rovnako zapracovať aj na batériách. Keď sa to všetko podarí, tak budete môcť postaviť plne elektricky sebestačný dom, ktorý si potom sám vyrobí a uskladní všetku potrebnú energiu. (E. Musk)
 

21.    ELEKTROINŠTALÁCIA


V súčasnosti sa na rozvody elektriny používa výhradne meď. Elektroinštaláciu vzhľadom na jej náročnosť  odporúčame prenechať odbornej firme, ktorá nám pripraví revíznu správu potrebnú ku kolaudácii.


TIP:              Pri realizácii elektroinštalácie majte premyslené zariadenie interiéru a prejdite si ju ešte raz s elektrikárom, pričom si kriedou vyznačte všetky zásuvky, vypínače a vývody na svietidlá, aby sa vám nestalo, že k nočným stolíkom pri manželskej posteli budete musieť kvôli nočným lampám ťahať popri stenách predlžovacie káble.

TIP:              Elektroinštaláciu urobte vždy na plnú verziu a v rozdeľovači a v lište si vždy nechajte ešte slušnú rezervu - určite ju využijete.


Tipy naviac:

1.    Osvetlenie všetkých priestorov kde nie je okno – špajza, WC, sklad, chodba a kde by sme museli aj tak cez deň zapínať svetlo, urobte na čidlo a o svietenie sa nemusíte starať a ani kontrolovať, či vaše ratolesti po odchode zhasli.

2.    Osvetlenie pri vstupe: 1 svetlo urobte na čidlo reagujúce na svetlo/tmu a osaďte ho 5W LED žiarovkou, nech svieti stále, keď sa zotmie.  Tiež si urobte všetky vonkajšie prístupové svetlá z ulice na čidlá. Budú fungovať len keď to bude nutné, t.j. keď prídete domov, alebo budete odchádzať po tme.

3.     V prípade, že budete stavať prízemný dom, doporučujem urobiť vývod 230 V do rohu záhrady kam by mohol prísť do budúcna záhradný domček,  prípadne na použitie záhradnej techniky.

4.    Na čo sa veľmi často zabúda v projekte elektroinštalácie je rozvod TV. Už v rámci projektu si premyslite umiestnenie satelitnej antény, pokiaľ nemáte v ulici kábel alebo optiku a osaďte rúru na stožiar pevne do hrubej stavby. S ohľadom na silnejúce vetry rúru najlepšie 80mm hrubostennú, najlepšie pozinkovanú a budúca montáž satelitu odbornou firmou bude hračka.

5.     V kuchyni pribúdajú stále nejaké nové spotrebiče, preto vôbec neurobíte chybu, keď nad pracovnou doskou rozmiestnite min. 6-8 zásuviek. 2-3 zásuvky v dnešnej dobe nestačia.

6.    V rámci elektroinštalácie myslite aj na vonkajšie zástrčky na vianočné osvetlenie, prípadne elektrické prístroje do záhrady. Tak isto vonkajšie vývody na osvetlenie záhrady, ovládanie brány. Tiež  zásuvky do vodomernej šachty s riadnou IP ochranou na automatický preplach filtra, úpravňu tvrdej vody alebo riadiacej jednotky závlahového systému.

22.    ALARM


Popri  elektroinštalácii vždy natiahnite káble aj na alarm systém. Stojí to iba niekoľko euro naviac a hocikedy v budúcnosti ho môžete zapojiť
 

23.    KLIMATIZÁCIA


Pokiaľ nemáte stopercentne zaizolovaný dom, odporúčame urobiť pred omietkami aj rozvody klimatizácie s napojením do rozvádzača, a tiež by ste mali myslieť na výpustky odvodu kondenzátu.

24.    INTELIGENTNÝ DOM (SMART HOME)V poslednom čase zažíva veľký boom automatizácia riadenia všetkých činností a zariadení v dome. Na trhu je množstvo tzv. smart home systémov, ktoré dokážu riadiť prakticky čokoľvek a odkiaľkoľvek cez internetové pripojenie.


S príchodom mladej skupiny zákazníkov samozrejme pribúdajú záujemcovia o inteligentne riadené domácnosti. Prichádzajú stále nové systémy, ktoré sú dokonalejšie, jednoduchšie, lacnejšie a stále častejšie využívajúce bezdrôtový prenos cez WI-FI alebo bleutooth.

25.    ZOPÁR TIPOV NAVYŠE


TIP:               Buďte pripravení, nebudete ľutovať. Veľká väčšina ľudí stavia rodinný dom prvý krát v živote, nevie celkom, čo má od toho očakávať, nevie, či bude potrebovať niekedy   klimatizáciu, či bude niekedy potrebovať rekuperáciu, alebo či bude stavať v záhrade  bazén  a nevie, či bude potrebovať v budúcnosti nejaké úpravy, preto odporúčame urobiť projekt a prípravu na „plnú verziu“ prípravy rozvodov, vrátane rezervy na DIN lište rozvádzača. Pokiaľ sa totiž pre to v budúcnosti rozhodnete, bude to oveľa menej bolestivé, ako keby ste to museli búrať, sekať, rekonštruovať.

TIP:               Pokiaľ plánujete do vášho domu v budúcnosti zaviesť plochú TV na stenu, urobte si ešte v rámci hrubej stavby prípravu z plastového vetracieho rozvodového systému 50 x 100 mm – 2 kolená a 1 rúra – je to systém na pretiahnutie všetkých káblov cez stenu a z vašej TV nebudú nikdy visieť žiadne káble na stene.

TIP:               Aby ste v budúcnosti nenavŕtali elektrický kábel pri montáži poličiek, alebo nebodaj vodovodnú rúru alebo rúrku podlahového vykurovania, odporúčame urobiť pred zakrytím omietkami a potermi , sadrokartónom, kompletnú fotodokumentáciu všetkých rozvodov, podlahového kúrenia, elektroinštalácie, rozvodov vody a kanalizácie.
Naša spoločnosť s odovzdaním rodinného domu spolu so všetkou dokumentáciou ako sú záručné listy, návody, revízne správy, odovzdá každému zákazníkovi ako darček fotoknihu z celej výstavby rodinného domu.

TIP:               Ďalším tipom je vodorovné osadenie plastovej rúry priemeru 100 mm pod komunikácie a  chodníky  30 cm pod zemou a vo vzdialenosti napr. 1 m od fasády domu. Nikdy neviete, čo budete v budúcnosti musieť dorábať, napr. optický kábel, závlahovú rúru a takto sa elegantne pretiahne rúrou namiesto toho, aby ste museli rozbúrať chodníky alebo zámkovú dlažbu pred garážou.
 
TIP:               Prezistite si u susedov, ktorí tam už bývajú, ako hlboko je hladina spodnej vody, či majú vody dostatok a či je pitná. Ak áno, odporúčame vám si ju tiež urobiť a napojiť do domu. Pokiaľ by nebola pitná (poznatok o jej vhodnosti na pitie získate od hygienikov, ktorí vám urobia na požiadanie rozbor vody), môžete ju v prípade jej dostatku používať aspoň na závlahový systém a záhradnú točku. Môžete v budúcnosti veľa ušetriť na vodnom.


Benefity pre vás:

 • poradňa
 • smart home

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov