Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Rodinné domy - projekty domov, bungalovy

Rodinné domy - projekty domov, bungalovy

Ako nerobiť chyby pri výstavbe

Ako nerobiť chyby pri výstavbe

"Múdry sa učí na chybách druhých."

1. ZAMERANIE POZEMKU OPRÁVNENÝM GEODETOM

Prvým a tiež najdôležitejším krokom po kúpe stavebného pozemku je jeho zameranie oprávneným geodetom, ktorý vytýči nielen hranice pozemku (polohopis), ale aj výškové zameranie (výškopis). Tieto údaje sú potrebné pre projektanta na správne osadenie stavby do terénu. Dôležité je aj zmeranie inžinierskych sietí, ako sú voda, elektrina, plyn či kanalizácia. TIP: Ak ste kúpili pozemok od developerskej spoločnosti, väčšinou je už zameraný, no nezabudnite si daťvýškopis, polohopis a inžinierske siete ako podmienku do kúpnej zmluvy. Rovnako je dôležité, aby vám geodet určil tzv. nulu -vzťažný výškový bod, ktorý sa počas výstavby nebude meniť a od ktorého budete merať všetky výškové body na stavbe. S geodetom sa taktiež dohodnite, že vám ešte príde zamerať stavbu po ukončení. Budete to potrebovať ku kolaudácii. 

2. PREVZATIE A ODOVZDANIE STAVENISKA

 Po úspešnom vybavení stavebného povolenia a výbere stavebnej firmy, s ktorou ste uzavreli zmluvu o dielo na výstavbu rodinného domu, môžete odovzdať pozemok na výstavbu zodpovednému stavbyvedúcemu. Odovzdanie a prevzatie staveniska je väčšinou prvý bod, ktorý sa zapíše do stavebného denníka. Do tohto dokumentu sa zapisuje čas, stav, prevzatie výškového bodu a prevzatie bodov napojenia na vodu a elektrinu. Od okamihu prevzatia staveniska má stavebná firma oficiálne prístup na váš pozemok a môže začať s výstavbou. 

TIP: Pri odovzdaní staveniska odovzdajte stavebnej firme aj kópiu stavebného povolenia a zapíšte to do stavebného denníka. V stavebnom povolení sú všetky podmienky, za ktorých je možné rodinný dom realizovať. Ďalej odovzdajte 2 paré realizačného projektu, podra ktorého budú rodinný dom realizovať a odovzdanie tiež zapíšte do stavebného denníka. Dve paré preto, že jedno sa volá ako "špinavé", z toho sa na stavbe realizuje a druhé je ako "čisté" a slúži stavbyvedúcemu na prípravu výstavby, objednávanie materiálov a pod. 

3. HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Stavebné práce majú svoju systematiku a procesnosť, a preto je dôležitý časový harmonogram objednávania materiálov a profesií. Ak nechcete, aby výstavba mala prestoje, je potrebné objednávať 1 až 2 týždne dopredu materiál aj pracovné sily, no v niektorých prípadoch je nutné objednávať až 8 týždňov vopred. Treba si tiež uvedomiť, že každá skúsená stavebná spoločnosť má svoj vlastný harmonogram stavebných prác, takže je vhodné získať si informácie dopredu, aby výstavba rodinného domu "šliapala ako švajčiarske hodinky". 

Vzorový harmonogram správnej postupnosti prác, ktorý dlhodobo používa naša spoločnosť pre výstavbu rodinných domov.

Harmonogram postupu výstavby rodinného domu: 

1. zameranie a vytýčenie pozemku, vylavičkovanie, určenie nuly 

2. skrývka ornice, vykopanie základových pásov 

3. vysypanie štrkom základovej škáry (10 - 15cm) a jej udusanie 

4. položenie podzemných rozvodov bleskozvodu 

5. ležaté rozvody kanalizácie, niky a chráničky na prechody cez základy- vodovodná prípojka, elektrická a plynová prípojka 

6. vybetónovanie podzemných častí základov 

7. murovanie nadzemnej častí základov z betónových DT a zalievanie betónom 

8. dosypanie zeminou a posledných 10 - 15 cm štrkom a udusanie na 0,25 Mpa žabou 

9. armovanie kari siete 

10. debnenie základovej dosky 

11. betonáž základovej dosky 

12. izolácia proti vode pod nosné steny (lpa, fólie) 

13. murovanie komínového telesa (priebežne ako rastie hrubá stavba) 

14. hlavné murované zvislé konštrukcie 

15. debnenie, armovanie a betonáž nadokenných prekladov a vencov a schodiska 

16. podporná debniaca konštrukcia stropnej dosky a schodiska (systémové debnenie) 

17. debnenie vencov, vkladanie tepelnej izolácie, armovanie ŽB dosky a vencov a betonáž ŽB dosky 

18. murovanie obvodového muriva druhého poschodia, murivo pod pomúrnicou a štítové steny 

19. debnenie, vkladanie tepelnej izolácie, armovanie ŽB stÍpikov pod pomúrnicou, pomúrnice a nadokenné preklady 

20. prípojky a šachty, voda, kanalizácia, elektro, plyn, optika (môžu sa robiť aj skôr, prakticky od bodu 2. 

21. krov 

22. položenie strešných lát, fólie a krytiny a strešných žl'abov 

23. strešné okná 

24. montáž okien a dverí v obalových konštrukciách 

25. murovanie priečok v celom dome (pod priečky izoláciu proti zemnej vlhkosti s presahom min 15 cm kvôli budúcemu nadpájaniu) 

26. montáž stúpačiek a hlavných rozvodov zdravotechniky- zvislých aj vodorovných 

27. izolácia podlahy prízemia proti zemnej vlhkosti (bitúmen alebo fólia) 

28. montáž hlavných rozvodov kúrenia, stúpačky, podlahovka, skrinky rozderovačov, vodorovne rozvody 

29. montáž rozvodov elektroinštalácie NN VN, rozvádzačov, 

30. montáž alarmu, satelitnej televízie, kamerového systému, centrálneho vysávača, klimatizácie atď. 

31. montáž rozvodov plynoinštalácie

Môže sa robiť súčasne:


InteriérExteriér
32.    vnútornéomietky33.    vonkajší zateplovák a omietka
34.    sadrokartón35.    vonkajšie rozvody elektro, bránka, brána, altánok atď.
36.    liate podlahy37.    oplotenie
 38.    spevnené plochy, terasy, chodníky
39.    obklady a dlažby40.    terénne úpravy, dosypávky
41.    kompletácia sanity, umývadla, sprchy, batérie42.    závlahový systém
43.    kompletáž kúrenia, kotolne44.    trávnik a sadové úpravy
45.    maľovanie 
46.    drevené palubovky 
47.    interiérové dvere 
48.    kompletáž elektroinštalácie, alarmu, svietidiel, atď. 
49.    montáž kuchynskej linky 
50.    montáž vstavaných  skrír"l 
51.    upratovanie a odvoz smetí


4.    STAVEBNÝ DENNÍK


Stavebný denník je zošit, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité činnosti, ktoré sa na stavbe realizujú a jeho vedenie je podmienené aj stavebným zákonom. Každý deň práce sa zapíše, čo sa počas dňa urobilo, koľko robotníkov bolo na stavbe, ale aj aké bolo počasie a teplota. Stavebný denník má niekol'ko samoprepisujúcich sa kópií, označených farebne. Tie sú určené po jednom pre stavebníka, stavebnú firmu, projektanta a stavebný dozor. Vedenie stavebného denníka stavbyvedúcim je povinnosť aj podra stavebného zákona.

Stavebný denník slúži na kontrolu a zaznamenávanie  všetkých dôležitých udalostí na stavbe rodinného domu pre všetky zúčastnené strany.

5. ZODPOVEDNÝ STAVBYVEDÚCI


V prípade stavby rodinného domu stavebnou spoločnosťou by mal stavbu riadiť zodpovedný stavbyvedúci s autorizáciou v Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI). Na Slovensku však nikto nekontroluje, kto stavia rodinné domy za účelom následného predaja. Vel'mi často sa potom stáva, že túto činnosť vykonávajú nekompetentní l'udia, napríklad bývalí taxikári, či čašníci.

TIP:        Dajte si do Zmluvy o dielo povinnosť viesť stavbu vášho rodinného domu autorizovaným stavbyvedúcim, ktorý spravil skúšky a má autorizačné osvedčenie od Slovenskej komory stavebných inžinierov.


6.    ZÁKLADY


Najčastejším spôsobom zakladania sú v našich podmienkach betónové základové pásy. Tie sa kopú až do nezamfzajúcej hÍbky, ktorá je podl'a teplotného pásma 0,8 až 1,2 m pri vykopaní výkopu až po základovú škáru.

TIP:     Po výkope až na základovú škáru odporúčame prizvať autorizovaného  statika,
aby vám zápisom do stavebného denníka potvrdil vhodnosť základových pomerov na naprojektovaný typ zakladania - šírka, hÍbka. Vyhnete sa tým možným vysokým nákladom na opravu nevhodného zakladania, ktoré sa môže prejaviť až po rokoch, napríklad, praskaním stien a pod.


Po kontrole statikom nasypte štrkové vankúše, riadne ich zhutnite vibračnou latou a hneď ich zabetónujte. Ak by ste odkladali betonáž, môže sa vám vplyvom odrahčenia a premočenia zdvihnúť základová škára. Základy sa nikdy nesmú betónovať v mínusových teplotách, najmä nie v nadzemnej časti.

TIP:        Betónovú mazaninu, ktorú mnohí nesprávne označujú za základovú dosku, odporúčame spevniť v spodnej časti karisieťou. Je to len poistenie, že nám betónová mazanina nepraskne, ak by došlo k sadnutiu zle udusaného štrkového podsypu.

Základy po obvode domu odporúčame riadne zatepliť extrudovaným polystyrénom (XPS), aby vám nedochádzalo k premfzaniu spodnej stavby.


7.    PRVÁ RADA Z TEHÁL


Pri murovaní z profesionálnych brúsených zateplených tehál Porotherm je vel'mi dôležité presné založenie prvej rady tehál. Ten sa zakladá na izoláciu proti zemnej vlhkosti s presahmi do maltového lôžka.

TIP:        Pokia!' si netrúfate založiť prvú radu na milimeter presne, môžete si založenie prvej rady objednať u dodávatel'a brúsenej profi tehly, ktorí túto službu ponúkajú.

8.    MUROVANIE Z PRESNÝCH TEHÁL


Ak máte založenú prvú radu úplne presne, ďalšie lepenie brúsnych tehál podl'a kvalitného projektu, ktorý je robený presne v module týchto tehál bez pnenia a rezania, bude detskou hrou ako stavanie z Lega. Lepenie na polyuretánovú penu zaručuje iba milimetrové pracovné škáry bez tol'ko kritizovaných maltových tepelných mostov a vďaka presne brúseným tehlám dostanete na milimetre rovnú homogénnu tehlovú stenu s hodnotami tepelného odporu až Ru=6,7 m2.KIW bez zateplenia .
 

9.    VENCE A PREKLADY


Ak nemáte železobetónovú stropnú dosku, preklady a vence môžete vybetónovať v jednom cykle, tomu však musí predchádzať kontrola výstuže autorizovaným statikom alebo stavebným dozorom.

TIP:    Je vermi dôležité urobiť preklady a vence presne podra projektovej dokumentácie Debnenie, montáž výstuže a následné betónovanie je dosť prácne, ale ide o najkvalitnejšie a najpevnejšie riešenie, ktoré drží celú stavbu pevne pohromade.

10. STROPNÁ DOSKA


Stropná doska má pri poschodových domoch nosnú funkciu ďalšieho podlažia a najkvalitnejšia možná je železobetónová. V  prípade výstavby profesionálnou stavebnou firmou je možná jej náhrada za železobetónovú. Jej výhodou je, že sa nemusí čakať 28 dní na stvrdnutie betónu, ale môže sa takmer okamžite pokračovať vo výstavbe ďalšieho poschodia. Ak staviate svojpomocne, pravdepodobne budete uvažovať nad populárnymi väzníkovými stropmi, ktoré sa po "uloženľ' zmonolitnia, keď ich zabetónujete. Lacnejšou verziou je využitie drevených trámových stropov, lenže tie nemajú dobré zvukovo-izolačné vlastnosti. Okrem toho majú ešte jednu nevýhodu
- z dôvodu vel'kého priehybu dreva sa pri chôdzi trasú.

V poslednej dobe sa niektoré bungalovy realizujú so spusteným sadrokartónom ako stropom, lenže ten má horšiu zvukovú izoláciu.

11.    KROV


Jedným z posledných krokov hrubej stavby je zastrešenie rodinného domu, ktoré sa robf najčastejšie dvoma spôsobmi. Pri poschodových domoch je to krov realizovaný od naňednoduchšieho systému, hambálku, až po rôzne väznicové systémy. V prípade bungalovov sa z dôvodu cenotvorby pristupuje k väzníkovým systémom spájaným styčníkovými plechmi. Pri oboch systémoch je vermi dôležitá ochrana kvalitnými prostriedkami proti škodcom, hmyzu, plesniam a hnilobe a je tiež potrebné, aby prevedenie týchto nástrekov skontroloval stavebný dozor ešte pred zakrytím krovu. Pri krovoch je nutné držať sa jedenej zásady - "žiadne klince", ale len pevne skrutkované závitové tyče, široké podložky, buldogy a matice s brzdami.

TIP:    Vel'kou chybou, ktorú dokonca ešte doteraz učia na školách, je kotvenie pomúrnice prevŕtaním najčastejšie v strede. Pomúrnicu treba uchytiť po bokoch a následne hore, aby nedošlo po navŕtaní niekoll<ých dier v strede k jej naštiepeniu až roztrhnutiu v dôsledku pôsobenia vodorovnej sily od krokiev. Pri naštiepení pomúrnice na 2 - 3 cm tento posun prenikne až do interiéru a popukajú všetky sadrokartóny.

V poslednom čase sú vermi obrúbenou verziou zastrešenia bungalovov väzníkové krovy. Tie sú síce o niečo lacnejšie, no neumožňujú takú variabilitu riešenia skladovacích plôch ako krov. Vel'mi dôležité je teda ich riadne ukotvenie, najlepšie závitovými tyčami a chemickou kotvou až do venca, aby ste predišli katastrofickému scenáru, že by vám, napríklad, uletela strecha.

Za viac ako 20 rokov projektovania a výstavby rodinných domov vznikli v našej spoločnosti nové riešenia spájania a kotvenia krovov, ktoré za pár Eur spevnia krov o 50 - 80% oproti štandardným riešeniam.
 

12.    SKLADBA STREŠNÉHO  PLÁŠŤA


Dnes sa pri stavbe nových rodinných domov používajú v podstate už iba dva systémy izolácie krovu. Rozhodujúce je umiestnenie tepelnej izolácie. Ona určuje, či bude použitá medzikrokvová izolácia na báze minerálnych vín alebo nadkrokvová izolácia na polyuretánovej báze. Samozrejme, jeden aj druhý spôsob konštrukcie má svoje výhody a nevýhody.

Pri konštrukcii strešného plášťa je potrebné dodržať 3 najdôležitejšie zásady:

1.    Dostatočnú hrúbku tepelnej izolácie cca 30 - 35 cm pri minerálnych vlnách, a 20 - 25 cm pri polyuretáne.
2.    Správne odvetranie strešného plášťa kvalitnými kontaktnými vysokopevnými podstrešnými fóliami, ktoré neprepúšťajú dažďovú vodu, ale prepúšťajú vodné pary smerom von. Tu platível'mi jednoduché pravidlo, že množstvo skondenzovanej vlhkosti v strešnom plášti musí byť menšie než množstvo vyparenej vlhkosti, aby sa vlhkosť časom nehromadila, pretože navlhnutá minerálna vlna nemá skoro nijaký tepelný odpor a prestáva fungovať.
3.    Správne realizovaná parozábrana zo strany interiéru. Ako materiál sú najlepšie vysokopevnostné spevnené fólie s hliníkovou fóliou zo strany interiéru,
aby vám unikajúce teplo odrážala naspäť do interiéru.


TIP:        Pred zakrytím parozábrany konečným sadrokartónom alebo dreveným obkladom treba jej utesnenie nechať skontrolovať stavebným dozorom. Často sa stáva, že robotníci parozábranu medzi sebou ako tak polepia, ale pri styku so štítovými stenami ju nechajú varne. Parozábrana musí byť hermeticky vzduchotesná, inak sa môže stať, že teplo
z podkrovia "vyfučí von". Tak isto treba dať pozor na hermetické prelepenie všetkých prechodov cez parozábranu, pričom treba dávať pozor na strešné okná, vetračky stúpačiek kanalizácie, alebo antény a satelity.


Za posledných 20 rokov sa hrúbka tepelnej izolácie v strešnom plášti zväčšila skoro trojnásobne, čo spôsobuje nemalé problémy pri návrhu strešného plášťa. Na trhu sú aj nové materiály ako MU* (Multi Levellnsulation), lenže tie naše zastarané normy neuznávajú.

*MU vyvinuli v NASA v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a s minimálnou hrúbkou dosahujú úžasné tepelnoizolačné vlastnosti. Na našom trhu sú dostupné viac ako dvadsať rokov za vel'mi priaznivú cenu, ale naše zastaralé normy v stavebníctve tento materiál neuznávajú, pretože na neho nemáme výpočtové metódy.

13. ZATEPĽOVANIE


V dnešnej dobe globálneho otepl'ovania, keď sa v našich podmienkach každých 1O rokov zdvihne priemerná ročná teplota o 1 stupeň, a keď berieme do úvahy, že dom staviame  aj na 100 rokov, stojí za uváženie, či zatepl'ovanie stavieb nenazvať izolovanie stavieb, pretože sa už stále viac chránime proti letnému prehrievaniu stavieb ako proti zimnému ochladzovaniu. Stále sa venujeme len úsporám energie v zimnom období, hoci čoraz viac budeme potrebovať energiu na chladenie v horúcich  letných  mesiacoch.
 
V priebehu posledných 20 rokov došlo k niekol'konásobnému zväčšeniu hrúbky izolácie obvodových stien. Keď sa pred 20-timi rokmi začalo "zateprovat ·. stačilo iba 5 cm polystyrénu, no dnes dodávatelia navrhujú zatepl"ovacie systémy hrubé až 20- 25 cm. Hrúbka zatepl"ovacieho materiálu by nemala prevýšiť hrúbku nosnej časti steny, čo je častý omyl klientov. Navyše, dnešné moderné brúsené tehly majú samé o sebe výborné tepelnoizolačné vlastnosti, nehovoriac o najnovších, priamo zateplených tehlách, ktorých zateprovanie už ani nie je potrebné. Celú vonkajšiu schránku rodinného domu- základy, podlahu, steny, okná a strechu je potrebné izolovať. Teplý vzduch stúpa hore, čo v našom kontexte znamená, že zle zateplenou alebo dokonca nezateplenou strechou ho unikne viac ako cez stenu.


Menej pozornosti sa ešte vždy venuje šetreniu energiou pomocou vykurovacej sústavy. Pokiar chce majiter komplexne fungujúcu stavbu, musí tento bod zohradniť už pri jej návrhu, a následne sa dá detailne pracovať až po jej správne nastavenie a vyregulovanie.  Týmto krokom sa dá ušetriť až 20
- 30% nákladov na vykurovanie.


TIP:    V čase našej neprítomnosti, napriklad, ked' sme v práci, alebo v noci, keď spíme, sa môže teplota znížiť aj na 18° a budete prekvapení, koll

Riziká spojené s polystyrénom:

Najčastejším materiálom na zatepl"ovanie  rodinných domov je  polystyrén,  ktorý je  najlacnejší, no v poslednej dobe sa používa tzv. sivý polystyrén, ktorý má lepšie izolačné vlastnosti a na spodnú stavbu a izoláciu prekladov sa používa extrudovaný polystyrén,  ktorý vďaka svojej nenasiakavosti nemení svoje vlastnosti vplyvom vlhkosti.  Treba si  uvedomiť,  že  každý  polystyrén je  horl"avý a pri horení produkuje vermi jedovaté plyny a nie je najideálnejším materiálom na stavbu zdravého rodinného  domu.


TIP:        Najlepším materiálom na zateplenie je doska z minerálnej vlny, ktorá je absolútne nehorravá a lepšie prepúšťa vodné pary. Je to kvalitnejšie, ale drahšie riešenie. Pracovať sa s ňou dá len počas suchých, teplých dní. Je vermi náchylná na zlé skladovanie, pretože má vyššiu "nasiakavost"'', takže by sa v nevyhovujúcich podmienkach rýchlo zničila.

14.    POVRCHOVÉ ÚPRAVY


Povrchové úpravy za posledných 20 rokov prešli výraznými zmenami. Od minerálov či brizolitov sa prešlo k dnešným akrylátom, silikátom a silikónom v stovkách farebných odtieňov. Vel'k:é firmy vám bez problémov namiešajú farbu vášho domu. Ďalšou výhodou súčasných materiálov je, že majú väčšiu životnosť ako klasické minerálne omietky. Lenže majú aj jednu chybu: horšiu priepustnosť vodnej pary.

Exteriér domu hrá krúčovú rolu, ale nesmieme ignorovať ani vnútorné omietky. Tie sú pre stavbu takmer rovnako dôležité. Najčastejšie sa používajú strojové vápenno-cementové alebo sadrové omietky.

TIP:        Pri vnútorných omietkach vyžadujte omietníky. Sú to lišty, ktoré sa osadia pred omietaním a zaručia rovnosť omietok a pevnosť vnútorných rohov.

TIP:        Pri omietaní dvoch pri sebe rôznych materiálov ich spoj presiet'k:ujte sklolaminátovou siet'k:ou (perlinkou). Vyhnete sa budúcemu prasknutiu omietky.
 

15.    OKNÁ A DVERE


V minulosti sa na rodinné domy používali výhradne drevené okná s jednosklom, poprípade komplikované otvárané dvojité okná Dôvodov na zmenu bolo hneď niekol'ko. Okrem tepelnej izolácie hrala dôležitú úlohu aj obava rudí z vlámania a odcudzenia majetku. Trend plastových okien začal v 70-tych rokoch, keď sa na Slovensku začali používať na prvých rodinných domoch. Situácia sa zmenila až s príchodom Eurohranolu (lepeného hranolu s väčšou pevnosťou a odolnosťou proti krúteniu) a kvalitných vodou rieditel'ných lakov s väčšou životnosťou, keď sa obnovila popularita drevených okien s izolačným dvojsklom atrojsklom. K nim sa v súčasnosti pridružili aj drevohliníkové a hliníkové okná, ktoré si vyžiadali architekti pre nové, tenšie rámy.


Najdrahšie okná sú drevohliníkové, ale z dlhodobého hl'adiska sa vám rozhodne oplatia viac ako zvyšné systémy.

TIP:        Pri návrhu domu ušetrite pár m2 pozemku alebo pár m3 domu (napr. bez garáže alebo trochu menšie detské izby) a ušetrené peniaze investujte do kvalitných drevohliníkových okien s izolačným trojsklom a vonkajšími naklápacími hliníkovými, manuálne ovládanými žalúziami. Budete mať okná, ktoré vám vydržia desiatky rokov bez väčšej údržby.

TIP:        Keď vám nejaký dodávate!' drevených okien bude tvrdiť, že vám vydržia desiatky rokov bez natierania z exteriéru, požiadajte ho, nech vám na srubovanú životnosť náteru predÍži garanciu. Na základe jeho reakcie uvidíte, či hovorí pravdu, alebo vám chce iba jednoducho okná predať.

TIP:    Okná a dvere objednávajte od firmy s históriou a dobrým pokrytím servisných služieb čo najbližšie k vám. Najlacnejšie porské okná vám nepríde servisovať firma z Porska, pretože na servise sa nezarába.


16. POTERY


V súčasnosti sa používajú dva typy zálievkových poterov. Jeden je betónový, druhý anhydritový. Betónový vás môže vyjsť lacnejšie, ale iba v prípade, keď bude urobený špecializovanou firmou a na 1OO % presne. Pokiar bude vyžadovať ešte samonivelizujúci poter, môže vás vyjsť tak draho, ako čoraz častejšie používaný anhydritový sadrový poter, ktorý sa v tekutej forme naleje a sám sa aj dokonale vyrovná

Dnes je na trhu väčšina zálievkových poterov 45-60 mm, dôvodom je, že rýchlejšie reagujú na podlahové kúrenie.

TIP:        Pri zasychaní zálievkových poterov sa nesmie robiť prievan, lebo poter popraská Zasychanie musí prebiehať pomaly a kúrenie môžete spustiť za pár dní na tzv. "vysúšací program", ktorý majú všetky moderné vykurovacie systémy, a ktorý pomaly počas niekol'kých dní zvyšuje teplotu podlahového kúrenia.
 

17. PODLAHY


Na podlahu sa oplatí investovať dostatok času a peňazí, pretože je miestom, ktoré bude dodávať interiéru estetické vlastnosti. A vyberať sa dá z rôznych materiálov. V súčasnosti sú najčastejšie používané vel'koplošné palubovky na báze laminátu, dreva alebo vynilu. Na podlahové kúrenie sa spravidla musia použiť čo najtenšie parkety s hrúbkou maximálne 8 mm a so špeciálnou podložkou, ktorá má vzhl'ad papiera alebo perlinky.

18. 0BKLADY,DLAŽBY


Na našom trhu majú zákazníci k dispozícií množstvo obkladov a dlažieb, ktoré im ponúkajú široké možnosti na vyjadrenie osobného vkusu. Netreba však zabúdať na podklad na lepenie. Ten musí byť čistý, suchý a bez prachu, zároveň musí byť povysávaný a natretý penetračným náterom- tzv. prenosovým mostíkom, ktorý zabezpečí 1OO % prilepenie obkladov.

TIP:        Na anhydritový poter musíte použiť špeciálny penetračný náter na anhydritové potery, pretože obklad môže opadať. Naši odborníci odporúčajú používať aj v interiéri flexibilné lepidlo.

TIP:    V kúpel'niach odporúčame vytrieť podlahu a sprchové kúty "tekutou fóliou", a na všetky rohy použiť kryciu gumovú pásku. Toto riešenie vám zabezpečí stopercentnú izoláciu
a nestane sa vám, že by obklad v sprche začal premokať do susednej miestnosti. Výhodou týchto podkladových náterov je, že nie sú viditel'né.

TIP:    Všetky vnútorné rohy obkladov a dlažieb musia byť vyspravené  "sanitárnym silikónom'', ktorý je pružný a časom neplesnivie.

TIP:        Pri objednávaní obkladov a dlažieb objednajte o 5 - 1O % materiálu navyše, a dlaždice, ktoré vám zostanú, si odložte. Ak sa vám niektorá dlaždica v budúcnosti zlomí, môžete ju pohodlne napraviť.19.    SANITA A BATÉRIE


Tu platí viac ako inde, že menej je viac, lebo sprchový kút s parnou saunou, masážnymi tryskami, LED svetielkami, hudbou a inými "vychytávkami" nevydrží večne. často sa kazia krátko po konci záruky a rovnaký kút sa už nemusí predávať. Ďalším problémom môže byť aj jeho vel'kosť - keď zistíte, že na trhu sa prestali vyrábať sprchové kúty rovnakých rozmerov.

TIP:        Batérie kupujte značkové, ale hl'adajte skôr v nižšej triede. Tie majú väčšinou životnosť 1O - 15 rokov. Batéria za 50 eur poslúži rovnako ako tá za 250 eur. Snažte sa vyvarovať rôznych atypických vyústení do vane a v sprchových kútoch, pretože prípadná výmena so sebou prinesie zbytočné investície za materiál, ako je dlažba či ostatné vybavenie.
Používajte klasické 1OO alebo 150 mm stenové prívody. Ak dodržíte tento rozmer, tak sa vám nikdy nemôže stať, že by ste nenašli vhodnú alternatívu, ktorú by ste nemohli použiť.

 

20.    VYKUROVANIE


Vykurovanie rodinných domov bolo v minulosti na Slovensku realizované prostredníctvom vykurovacích systémov na pevné palivo, drevo alebo uhlie. Toto vykurovanie má v dnešnej dobe uplatnenie len v rekreačných objektoch alebo chatách. Má dve velké a neprekonatel'né nevýhody: produkuje najviac C02 a vy musíte byť "vazalom" kúrenia, lebo ak zabudnete priložiť, tak sa zobudíte v chlade.

Doteraz najrozšírenejším typom vykurovania rodinných domov v Európe je vykurovanie plynovým kotlom- od starých stacionárnych až po nástenné kondenzačné kotle s vel'mi dobrou účinnosťou. Lenže zemný plyn je neobnoviterný zdroj a jeho zásoby sú obmedzené. V rámci zastavenia alebo aspoň spomalenia globálneho otepl'ovania by sme sa v budúcnosti mali pri výrobe energie spoliehať výlučne na obnovitel'né zdroje. A vďaka svojej vysokej efektívnosti je takým zdrojom tepelné čerpadlo, ktoré dokáže z 1kW elektrickej energie vyrobiť až 3,5- 5kW tepelnej energie. Tento princíp vykurovania sa zakladá na jednoduchom fyzikálnom zákone stlačenia vzduchu, pri ktorom vzniká teplo, s ktorým môžeme kúriť, alebo stlačený vzduch vypustiť von a vzniknutým chladom vieme ochladzovať priestor. Vďaka týmto dvom univerzálnym vlastnostiam - kúreniu a chladeniu - má tepelné čerpadlo veľkú budúcnosť.

Ďalšou formou vel'mi dostupného elektrického vykurovania je podlahové elektrické vykurovanie, ktoré svojim vývojom a možnosťami regulácie pri moderných superzateplených domoch umožňuje vykurovanie rodinných domov za znesitel'ných prevádzkových nákladov. Jeho nevýhodou je, že len kúri, ale chladiť ako pri tepelných čerpadlách sa ním nedá.

TIP:    Tento typ kúrenia je vel'mi populárny hlavne pre developerov,  keďže minimalizuje investičné náklady. Ak však dom nespÍňa zateplenie v triede AO, môže sa vám
z účtov za elektrinu poriadne zatočiť aj niečo iné ako elektromer.Pri dnešných perfektne zateplených a úsporných domoch je najväčšou príčinou tepelných strát vetranie. Aby sa tento problém eliminoval, a aby sme mali vždy dostatok čerstvo ohriatého vzduchu s nízkou hladinou C02, používa sa rekuperácia. Rekuperácia je jednoduché odobratie tepla z odvádzaného vzduchu, ktorým sa ohrieva čerstvo privádzaný vzduch do interiéru. Tým zabezpečíme, že teplo v odvádzanom vzduchu neohrieva zbytočne atmosféru, ale privádzaný vzduch. Nevýhodou rekuperácie je okrem určitej hlučnosti a fúkaniu to, že vyžaduje pravidelnú údržbu, čistenie filtrov a dezinfekciu potrubí proti vzniku rôznych baktérií, pretože tie majú radi uzavreté vlhké prostredie, a v prípade zanedbania servisu môžu byt' príčinou rôznych chorôb.

Ďalšími systémami používanými na vykurovanie rodinných domov sú rôzne kombinácie tepelných čerpadiel s rekuperáciou so solárnymi teplovodnými systémami alebo hybridné plynové kotle s funkciou tepelného čerpadla, ktoré využívajú výhody oboch systémov. S rozšírením tepelných čerpadiel sa dostávajú do úzadia solárne teplovodné systémy, ktoré sa oplatia už len tým, ktorí si nimi prikurujú bazény.

Slnko je najväčším zdrojom energie, ktoré však l'udstvo využívalo doteraz len minimálne. Musíme vyvinúť účinnejšie fotovoltaické kolektory, ktoré sa nebudú tváriť, že sú iba strešnou  krytinou alebo fasádou, pričom sa musí rovnako zapracovať aj na batériách. Ak sa to všetko podarí, tak budete môcť postaviť plne elektricky sebestačný dom, ktorý si potom sám vyrobí a uskladní všetku potrebnú energiu.
 

21.    ELEKTROINŠTALÁCIA


V súčasnosti sa na rozvody elektriny používa výhradne meď. Elektroinštaláciu vzhl'adom na jej náročnosť odporúčame prenechať odbornej firme, ktorá nám pripraví revíznu správu potrebnú ku kolaudácii.


TIP:        Pri realizácii elektroinštalácie majte premyslené zariadenie interiéru a prejdite si ju ešte raz s elektrikárom, pričom si kriedou vyznačte všetky zásuvky, vypínače a vývody na svietidlá, aby sa vám nestalo, že k nočným stolíkom pri manželskej posteli budete musieť kvôli nočným lampám ťahať popri stenách predlžovacie káble.

TIP:        Elektroinštaláciu urobte vždy na plnú verziu a v rozderovači a v lište si vždy nechajte ešte slušnú rezervu - určite ju využijete.


Tipy naviac:

1.    Osvetlenie všetkých priestorov kde nieje okno- špajza, WC, sklad, chodba a kde by sme museli aj tak cez deň zapínať svetlo, urobte na čidlo a o svietenie sa nemusíte starať a ani kontrolovať, či vaše ratolesti po odchode zhasli.

2.    Osvetlenie pri vstupe: 1 svetlo urobte na čidlo reagujúce na svetlo/tmu a osaďte ho 5W LED žiarovkou, nech svieti stále, keď sa zotmie. Tiež si urobte všetky vonkajšie prístupové svetlá z ulice na čidlá. Budú fungovať len keď to bude nutné, t.j. keď prídete domov, alebo budete odchádzať po tme.

3. V prípade, že budete stavať prízemný dom, doporučujem urobiť vývod 230 V do rohu záhrady kam by mohol prísť do budúcna záhradný domček,  prípadne na použitie záhradnej techniky.

4.    Na čo sa vel'mi často zabúda v projekte elektroinštalácie je rozvod TV. Už v rámci projektu si premyslite umiestnenie satelitnej antény, pokial' nemáte v ulici kábel alebo optiku a osaďte rúru na stožiar pevne do hrubej stavby. S ohl'adom na silnejúce vetry rúru najlepšie 80mm hrubostennú, najlepšie pozinkovanú a budúca montáž satelitu odbornou firmou bude hračka.

5.    V kuchyni pribúdajú stále nejaké nové spotrebiče, preto vôbec neurobíte chybu, keď nad pracovnou doskou rozmiestnite min. 6-8 zásuviek. 2-3 zásuvky v dnešnej dobe nestačia.

6.    V rámci elektroinštalácie myslite aj na vonkajšie zástrčky na vianočné osvetlenie, prípadne elektrické prístroje do záhrady. Tak isto vonkajšie vývody na osvetlenie záhrady, ovládanie brány. Tiež zásuvky do vodomernej šachty s riadnou lP ochranou na automatický preplach filtra, úpravňu tvrdej vody alebo riadiacej jednotky závlahového systému.


22.    ALARM


Popri   elektroinštalácii vždy natiahnite káble aj na alarm systém.  Stojí to iba niekoľko euro naviac a hocikedy v budúcnosti  ho môžete zapojiť.
 

23.    KLIMATIZÁCIA


Pokial' nemáte stopercentne zaizolovaný dom, odporúčame urobiť pred omietkami aj rozvody klimatizácie s napojením do rozvádzača, a tiež by ste mali myslieť na výpustky odvodu kondenzátu.

24.    INTELIGENTNÝ DOM (SMART HOME)V poslednom čase zažíva vel'ký boom automatizácia riadenia všetkých činností a zariadení v dome. Na trhu je množstvo tzv. smart home systémov, ktoré dokážu riadiť prakticky čokorvek a odkial'kol'vek cez internetové pripojenie.

S príchodom mladej skupiny zákazníkov samozrejme pribúdajú záujemcovia o inteligentne riadené domácnosti. Prichádzajú stále nové systémy, ktoré sú dokonalejšie, jednoduchšie, lacnejšie a stále častejšie využívajúce bezdrôtový prenos cez WI-FI alebo bleutooth.

25.    ZOPÁR TIPOV NAVYŠE


TIP:        Buďte pripravení, nebudete l'utovať. Veľká väčšina l'udí stavia rodinný dom prvý krát v živote, nevie celkom, čo má od toho očakávať, nevie, či bude potrebovať niekedy
klimatizáciu, či bude niekedy potrebovať rekuperáciu, alebo či bude stavať v záhrade bazén a nevie, či bude potrebovať v budúcnosti nejaké úpravy, preto odporúčame urobiť projekt a prípravu na "plnú verziu" prípravy rozvodov, vrátane rezervy na DIN lište rozvádzača. Pokial' sa totiž pre to v budúcnosti rozhodnete, bude to ovel'a menej bolestivé, ako keby ste to museli búrať, sekať, rekonštruovať.

TIP:    Pokial' plánujete do vášho domu v budúcnosti zaviesť plochú TV na stenu, urobte si ešte
v rámci hrubej stavby prípravu z plastového vetracieho rozvodového systému 50 x 1OO mm
- 2 kolená a 1 rúra -je to systém na pretiahnutie všetkých káblov cez stenu a z vašej TV nebudú nikdy vidieť žiadne káble.

TIP:    Aby ste v budúcnosti nenavftali elektrický kábel pri montáži paličiek, alebo nebodaj vodovodnú rúru alebo rúrku podlahového vykurovania, odporúčame urobiť pred zakrytím omietkami a potermi, sadrokartónom, kompletnú fotodokumentáciu všetkých rozvodov, podlahového kúrenia, elektroinštalácie, rozvodov vody a kanalizácie.
Naša spoločnosť s odovzdaním rodinného domu spolu so všetkou dokumentáciou ako sú záručné listy, návody, revízne správy, odovzdá každému zákazníkovi ako darček fotoknihu z celej výstavby rodinného domu.

TIP:        Ďalším tipom je vodorovné osadenie plastovej rúry priemeru 1OO mm pod komunikácie a chodníky 30 cm pod zemou a vo vzdialenosti 1 mod fasády domu. Nikdy neviete čo budete v budúcnosti musieť dorábať, napr. optický kábel, závlahovú rúru a takto
sa elegantne pretiahne rúrou miesto toho, aby vám rozbúrali chodníky, alebo zámkovú dlažbu pred garážou .
 
TIP:        Prezistite si u susedov, ktorftam už bývajú, ako hlboko je hladina spodnej vody, či majú vody dostatok a či je pitná. Ak áno, odporúčame vám si ju tiež urobiť a napojiť do domu.
Pokiar by nebola pitná (poznatok o jej vhodnosti na pitie získate od hygienikov, ktorí
vám urobia na požiadanie rozbor vody), môžete ju v prípade jej dostatku používať aspoň na závlahový systém a záhradnú točku. Môžete v budúcnosti vera ušetriť na vodnom.


Benefity pre vás:

  • poradňa
  • smart home

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
23
Rokov na trhu
28
Ocenených projektov
1092
Ponúkaných domov
32000
Realizovaných projektov
house