Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Novinky

Odpadové vody z domácnosti – čo s nimi?

Odpadové vody z domácnosti – čo s nimi?

17.07.2019

Obrázok

Stavba rodinného domu je výnimočnou udalosťou po každej stránke. Okrem atraktívneho výberu projektu, však bude treba skôr, či neskôr riešiť aj viaceré oveľa prozaickejšie záležitosti. Ekologická likvidácia odpadových vôd z domácnosti je jednou z nich.

Čistú pitnú vodu považujeme dnes za samozrejmosť, rovnako ako to, že špinavú vodu z WC, sprchy a kuchyne odvedieme niekam, kde ju nevidíme a necítime. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov však presne stanovuje kde môže skončiť odpadová voda z vašej domácnosti. 

Ak ste sa doteraz pri plánovaní výstavby rodinného domu nezaoberali touto témou, v nasledujúcich riadkoch vás prevedieme možnými alternatívami nakladania s odpadovými vodami. Už pri povoľovaní stavby rodinného domu totiž budete musieť príslušnému úradu preukázať, ako máte vyriešenú likvidáciu odpadových vôd.

Verejná kanalizácia je ideálna, no nie vždy dostupná

Zavedenie kanalizácie, teda bezpečného odstraňovania použitej vody a prísun čistej vody do domácností, zohrali významnú úlohu pri zlepšovaní zdravia obyvateľstva, či dokonca pri predlžovaní ľudského života. Ochorenia prenášané vodou, ako sú napr. cholera, týfus či dyzentéria sú tak v súčasnosti už minulosťou. 

Kanalizačný systém s čističkou odpadových vôd je vôbec najlepším spôsobom ako prinavrátiť odpadovej vode jej pôvodnú čistotu. Bohužiaľ nie vždy je toto riešenie možné a ešte aj dnes v 21. storočí môžu mnohí obyvatelia obcí o verejnej kanalizácii iba snívať. Ak budete stavať rodinný dom v obci s vybudovanou sieťou kanalizácie, máte ekologickú likvidáciu odpadových vôd oveľa jednoduchšiu. Zaplatíte síce za stočné, no na rozdiel od ďalších alternatív, ktoré prichádzajú do úvahy, sa už o nič iné starať nemusíte. 

V lokalitách bez kanalizácie je v hre žumpa alebo domáca čistička 

V menších obciach, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu alebo v riedko osídlených oblastiach mimo aglomerácií možno okrem verejnej kanalizácie riešiť likvidáciu odpadových vôd aj individuálnymi systémami alebo inými primeranými systémami, ktorými sú najmä vodotesné žumpy a pri spomenutých riedko osídlených oblastiach aj malé čistiarne odpadových vôd s primeraným čistením. Poďme si to teda rozmeniť na drobné. 

Žumpy sú bežné, no v blízkej budúcnosti majú skončiť 

Ako sme to už naznačili, v prípade, že verejná kanalizácia v obci nie je vybudovaná alebo uvedená do prevádzky, môžete na individuálny spôsob odvádzania odpadových vôd využiť žumpu. Poslanci národnej rady síce minulý rok schválili novelu Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ktorá okrem iného zavádza povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu do konca roka 2021, no tá sa zatiaľ stále týka iba majiteľov pozemkov, resp. rodinných domov, ktorí majú možnosť pripojiť svoje príbytky na existujúci kanalizačný systém.

Žumpa je tak stále v hre. Nezabudnite však, že povolenie na stavbu žumpy sa podľa Zákona č. 364/2004 Z. z. vydáva už len na dobu určitú. Kanalizácia je totiž prioritou a vždy bude dostávať prednosť pred individuálnymi spôsobmi likvidovania odpadových vôd. V lokalitách, kde bude vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa preto po skončení platnosti toto povolenie predlžovať nebude.

Nakladanie s odpadovými vodami nie je práve najjednoduchšie

Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu. Majiteľ rodinného domu, ktorí akumuluje odpadové vody v žumpe, je tak povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd. To ale nie je všetko. Na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy musí predložiť doklady o odvoze odpadových vôd (najviac za posledné dva roky).

Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd musí obsahovať meno, priezvisko a adresu majiteľa rodinného domu, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čističky odpadových vôd. Cena za vyvážanie závisí od konkrétneho regiónu a samozrejme od frekvencie odvozu. 

Domáca čistička odpadových vôd? Dobrá voľba.

V súčasnej dobe sa pri absencii kanalizačného systému čoraz častejšie dostáva do centra pozornosti výstavba vyhovujúcich domových čističiek odpadových vôd. Táto alternatíva je bežne využívaná na tých miestach, kde je možnosť vypúšťania vyčistenej vody do povrchových tokov alebo do podzemných vôd. Domáca čistička odpadových vôd je samozrejme atraktívna z viacerých pohľadov. Za všetky môžeme spomenúť nielen vyhovujúcejšie ekologické hľadiská, ale aj 8-krát lacnejšiu prevádzku zariadenia oproti klasickým žumpám, či tichý bezzápachový chod domácej čističky odpadových vôd. 

(Zdroj fotografie: ORMONT.sk)

Čističky odpadových vôd sa spravidla osádzajú do výkopu na základovú železobetónovú dosku s hrúbkou 15 cm tak, že vrchná hrana nádrže vyčnieva zhruba 5 cm nad terén. V prípade potreby alebo pokiaľ to vyžaduje projektová dokumentácia je čistička obetónovaná do výšky určenej projektovou dokumentáciou.

K zdravšiemu prostrediu môže svojou troškou prispieť každý z nás

Zdravé životné prostredie by nemalo byť iba prioritou štátu, niekoľkých dobrovoľných aktivistov, či medzinárodných organizácií typu Greenpeace. Každému z nás by mal ležať osud našej modrej planéty na srdci. S ochranou životného prostredia by sme mali začať hoci aj pri ekologickej likvidácii splaškovej vody z našej domácnosti. 

Pamätajte na to, že čistá voda nie je samozrejmosťou a kuchynská výlevka, či záchodová misa nie je odpadkový kôš, do ktorého môžeme donekonečna vylievať čokoľvek, vrátane nespotrebovaných liekov alebo agresívnych chemikálií. Takýmto nezodpovedným správaním škodíme predovšetkým sami sebe. Platí to o to viac, ak sa odpadová voda z našej domácnosti nedostane tam kam patrí, ale končí v pôde alebo v podzemných vodách. 

Tip: Viete, ako sa pripojiť do plynárskej distribučnej siete?  

Vyberáme pre vás

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov