Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Zákaznícka zóna

Zákaznícka zóna

Doplnkové služby

Doplnkovými službami ponúkame doplňujúce riešenie individuálnych požiadaviek na projektovú dokumentáciu či zo strany investora alebo stavebného úradu. Služby ktoré ponúkame:

GEOMETRICKÉ ZAMERANIE POZEMKU [POLOHOPIS, VÝŠKOPIS A GEOMETRICKÉ PLÁNY]

Geometrický plán a vytyčovanie hraníc stavebných pozemkov
Geometrický plán je podkladom na vklad a záznam do katastra nehnuteľností. Dodáva sa v troch vyhotoveniach, autorizačne a úradne overených.

Príklady geometrických plánov:

 • oddelenie pozemkov (výstavba)
 • obnovenie hranice pôvodnej parcely (podklad pre reštitučné účely, 
 • vysporiadanie vlastníckych práv, dedičstva)
 • rozdelenie nehnuteľnosti
 • zameranie novostavby pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • úpravu hranice medzi pozemkami
 • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • zameranie rozostavanej stavby (získanie úveru)
 • zameranie stavby na cudzích pozemkoch
 • oddelenie druhov pozemkov
 • vecné bremeno (právo prechodu, prejazdu ,uloženia inžinierskych sietí)
 • vyňatie z poľnohospodárskeho a lesného fondu
 • zlúčenie parciel 


Vytyčovanie hranice pozemku pre rodinný dom je geodetický výkon pre vyznačenie nových alebo pôvodných hraníc v prírode. Vytyčované hranice sa stabilizujú hraničnými kameňmi, plastovými značkami, oceľovými rúrkami, kolíkmi, oceľovými klincami a pod. Pri pochôdzke v teréne dodá firma k vytýčeniu vytyčovací výkres (náčrt) a vytyčovací protokol.


OSADENIE RODINNÉHO DOMU NA POZEMOK 

Projekt osadenia rodinného domu na pozemok musí byť dodaný spolu s projektom rodinného domu na stavebné povolenie. Tento projekt má rešpektovať príslušné územné rozhodnutie (ak bolo vydané) pre daný stavebný pozemok ale hlavne odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov. Z dôvodu individuálnych rozmerov stavebných parciel, napojenia inžinierskych sietí a komunikácií nie je možné osadenie rodinného domu na pozemok riešiť ako typovo. Táto časť projektu je samostatná a individuálna pre každý pozemok a typ rodinného domu.

Tento projekt Vám na požiadanie radi vypracujeme, alebo si ho môžete dať vypracovať naším obchodným zástupcom v mieste Vášho bydliska, ktorý má príslušné oprávnenie na projekčnú činnosť.

Rozsah projektu osadenia rodinného domu: 

 • sprievodná správa
 • súhrnná technická správa
 • celkovú situáciu stavby v mierke 1:200
 • projekt prípojky vody a kanalizácie, 
 • projekt prípojky plynu a projekt prípojky NN. 

Pre vypracovanie projektu osadenia rodinného domu na pozemok je potrebné predložiť projektantovi nasledovné podklady:

 • list vlastníctva
 • výpis z katastrálnej mapy
 • geodetické zameranie, polohopis a výškopis v digitálnej forme (.dwg,.dxf,), určené na právne účely. Súčasťou tohto
 • geometrického plánu sú inžinierske siete: verejný vodovod, verejný plynovod, verejná kanalizácia (ak sa nachádza v danej lokalite), elektrické siete, ak sú v predstihu zrealizované prípojky k danému pozemku, geometrický plán obsahuje aj tie.
 • miestne regulatívy alebo iný typ dokumentácie (ak bol spracovaný k pozemku)
 • napojenie domu na inžinierske siete
 • doprojektovanie vonkajších komunikácií a oplotenia
 • posúdenie vhodnosti základových pomerov oprávneným statikom priamo na stavenisku
 • zabezpečenie územného rozhodnutia
 • zabezpečenie stavebného povolenia 


POZNÁMKA: Projekty so zmenou, individuálne projekty a doplnkové služby vykonávame pre Bratislavu a okolie. Mimo tejto oblasti vykonávajú uvedené činnosti naši obchodní zástupcovia .

Ohľadne otázok k Doplnkovým službám a cenovej ponuke kontaktujte : projekt@eurolineslovakia.sk 

Prečo projekt
od nás?

1
Jednotka
na trhu
29
Rokov na trhu
29
Ocenených projektov
1220
Ponúkaných domov
35000
Realizovaných projektov